ఈ జీవునకు నేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ జీవునకు నేది (రాగం: ) (తాళం : )

ఈ జీవునకు నేది గడపల తనకు
నేజాతియును లేక యిట్లున్నవాడు ||

బహుదేహ కవచముల బారవేసినవాడు
బహుస్వతంత్రముల నాపదనొందినాడు
బహుకాలముల మింగి పరవశంబైనవాడు
బహు యోనికూపములబడి వెడలినాడు ||

పెక్కుబాసలు నేర్చి పెంపుమిగిలినవాడు
పెక్కునామములచే బిలువబడినాడు
పెక్కుకాంతలతోడ పెక్కుపురుషులతోడ
పెక్కులాగుల బెనగి చెండుపడినాడు ||

ఉండనెన్నడు దనకు ఊరటెన్నడులేక
యెండలకు నీడలకు యెడతాకినాడు
కొండలలో నెలకొన్న కోనేటిరాయని
యండ జేరెదననుచు నాసపడినాడు ||


I jIvunaku nEdi (Raagam: ) (Taalam: )

I jIvunaku nEdi gaDapala tanaku
nEjAtiyunu lEka yiTlunnavADu

bahudEha kavacamula bAravEsinavADu
bahusvataMtramula nApadanoMdinADu
bahukAlamula miMgi paravaSaMbainavADu
bahu yOnikUpamulabaDi veDalinADu

pekkubAsalu nErci peMpumigilinavADu
pekkunAmamulacE biluvabaDinADu
pekkukAMtalatODa pekkupuruShulatODa
pekkulAgula benagi ceMDupaDinADu

uMDanennaDu danaku UraTennaDulEka
yeMDalaku nIDalaku yeDatAkinADu
koMDalalO nelakonna kOnETirAyani
yaMDa jEredananucu nAsapaDinADu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |