ఈహీ శ్రీహరిగంటే యింత లేదుగా వట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈహీ శ్రీహరిగంటే (రాగం: ) (తాళం : )

ఈహీ శ్రీహరిగంటే యింత లేదుగా వట్టి
దాహపుటాసల వెఱ్రి దవ్వు టింతేకాకా

పలుమారు నిందరిని భంగపడి వేడేది
యిలపై దేహమువెంచేయిందు కింతేకా
కలికికాంతలచూపుఘాతలకు భ్రమనేది
చెలగి మైమఱచేటిచేత కింతేకా

పక్కన జన్మాలనెల్లా బాటువడేదెల్లాను
యెక్కడో సంసారాన కిందు కింతేకా
వొక్కరి గొలిచి తిట్టు కొడిగట్టే దెల్లాను
చక్కుముక్కునాలికెపైచవి కింతేకా

గారవాన ధనములు గడియించేదెల్లాను
ఆరయ నాదని వీగేయందు కింతేకా
చేరి శ్రీవేంకటపతి సేవకు జొరనిదెల్లా
భారపుగర్మపుభాద బట్టువడికా


Eehee sreeharigamtae(Raagam: ) (Taalam: )

Eehee sreeharigamtae yimta laedugaa vatti
Daahaputaasala ve~rri davvu timtaekaakaa

Palumaaru nimdarini bhamgapadi vaedaedi
Yilapai daehamuvemchaeyimdu kimtaekaa
Kalikikaamtalachoopughaatalaku bhramanaedi
Chelagi maima~rachaetichaeta kimtaekaa

Pakkana janmaalanellaa baatuvadaedellaanu
Yekkado samsaaraana kimdu kimtaekaa
Vokkari golichi tittu kodigattae dellaanu
Chakkumukkunaalikepaichavi kimtaekaa

Gaaravaana dhanamulu gadiyimchaedellaanu
Aaraya naadani veegaeyamdu kimtaekaa
Chaeri sreevaemkatapati saevaku joranidellaa
Bhaarapugarmapubhaada battuvadikaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |