ఈభవమునకు జూడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈభవమునకు జూడ (రాగం: ) (తాళం : )

ఈభవమునకు జూడ నేది గడపల తనదు
ప్రాభవం బెడలించి బాధ పెట్టించె ||

చెప్పించె బ్రియము వలసినవారలకునెల్ల
రప్పించె నెన్నడును రానిచోట్లకును
నొప్పించె నాసలకు వోరంత ప్రొద్దునను
తిప్పించె కోరికల తిరిగి నలుగడల ||

పుట్టించె హేయంపుభోగయోనులనెల్ల
కట్టించె సంసారకలితబంధముల
పెట్టించె ఆసలను పెడకొడముల దన్ను
తిట్టించె నిజద్రవ్యదీనకులచేత ||

బెదరించె దేహంబు పెనువేదనలచేత
చెదరించె శాంతంబు చెలగి చలమునను
విదళించె భవములను వేంకటేశ్వరు గొలిచి
పదిలించె నతనికృప పరమసౌఖ్యములు ||


IBavamunaku jUDa (Raagam: ) (Taalam: )

IBavamunaku jUDa nEdi gaDapala tanadu
prABavaM beDaliMci bAdha peTTiMce ||

ceppiMce briyamu valasinavAralakunella
rappiMce nennaDunu rAnicOTlakunu
noppiMce nAsalaku vOraMta proddunanu
tippiMce kOrikala tirigi nalugaDala

puTTiMce hEyaMpuBOgayOnulanella
kaTTiMce saMsArakalitabaMdhamula
peTTiMce Asalanu peDakoDamula dannu
tiTTiMce nijadravyadInakulacEta

bedariMce dEhaMbu penuvEdanalacEta
cedariMce SAMtaMbu celagi calamunanu
vidaLiMce Bavamulanu vEMkaTESvaru golici
padiliMce natanikRupa paramasauKyamulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |