ఈదేహ వికారమునకు నేదియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈదేహ వికారమునకు(రాగం: ) (తాళం : )

ఈదేహ వికారమునకు నేదియు గడపల ఘనము
మోదమెరంగని మోహము ముందర గననీదు ||

నిత్యానిత్యవివేకము నీరసునకు నొనగూడదు
సత్యాలాపవిచారము జరగదు లోభికిని
హత్యావిరహిత కర్మము అంటదు క్రూరాత్మునకును
ప్రత్యక్షంబగు పాపము పాయదు కష్టునకు ||

సతతానందవికాసము సంధించదు తామసునకు
గతకల్మష భావము దొరకదు వ్యసనికిని
జితకాముడు దానవుటకు సిద్ధింపదు దుష్కర్మికి
అతులితగంభీర గుణంబలవడ దధమునకు ||

శ్రీవేంకటగిరి వల్లభుసేవా తత్పరభావము
ద్రోవ మహాలంపటులకు తోపదు తలపునకు
దేవోత్తముడగు నీతని దివ్యామృతమగు నామము
సేవింపగ నితరులకును చిత్తంబొడబడదు ||


IdEha vikAramunaku(Raagam: ) (Taalam: )

IdEha vikAramunaku nEdiyu gaDapala Ganamu
mOdameraMgani mOhamu muMdara gananIdu

nityAnityavivEkamu nIrasunaku nonagUDadu
satyAlApavicAramu jaragadu lOBikini
hatyAvirahita karmamu aMTadu krUrAtmunakunu
pratyakShaMbagu pApamu pAyadu kaShTunaku

satatAnaMdavikAsamu saMdhiMcadu tAmasunaku
gatakalmaSha BAvamu dorakadu vyasanikini
jitakAmuDu dAnavuTaku siddhiMpadu duShkarmiki
atulitagaMBIra guNaMbalavaDa dadhamunaku

SrIvEMkaTagiri vallaBusEvA tatparaBAvamu
drOva mahAlaMpaTulaku tOpadu talapunaku
dEvOttamuDagu nItani divyAmRutamagu nAmamu
sEviMpaga nitarulakunu cittaMboDabaDadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |