ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఈతడే రఘురాముడీతడేకాంగవీరుడు
యీతడు చేసిన చేత లెన్నియైనా కలవు

ఖరదూషణాదులను ఖండతుండముల సేసె
అరుదుగా వాలి నొక్కయమ్మున నేసె
సరవి కొండలచేత సముద్రము బంధించె
ఇరవై విభీషణునికిచ్చె లంకారాజ్యము

కూడపెట్టె వానరుల, కుంభకర్ణాదిదైత్యుల
తోడనే రావణుజంపె దురము గెల్చె
వేడుకతో సీతాదేవి కూడెను పుష్పకమెక్కె
యీడు జోడై సింహాసన మేలె నయోధ్యలోన


పుడమియంతయు( గాచె పొందుగా తనంతలేసి-
కొడుకుల( గాంచెను కుశలవుల
యెడయక శ్రీవేంకటేశుడై వరములిచ్చె
అడరి తారకబ్రహ్మమై ఇదె వెలసె


ItaDE raghurAmuDItaDEkAMgavIruDu (Raagam: ) (Taalam: )

ItaDE raghurAmuDItaDEkAMgavIruDu
yItaDu chEsina chEta lenniyainA kalavu

kharadUshaNAdulanu khaMDatuMDamula sEse
arudugA vAli nokkayammuna nEse
saravi koMDalachEta samudramu baMdhiMche
iravai vibhIshaNunikichche laMkArAjyamu

kUDapeTTe vAnarula, kuMbhakarNAdidaityula
tODanE rAvaNujaMpe duramu gelche
vEDukatO sItAdEvi kUDenu pushpakamekke
yIDu jODai siMhAsana mEle nayOdhyalOna

puDamiyaMtayu( gAche poMdugA tanaMtalEsi-
koDukula( gAMchenu kuSalavula
yeDayaka SrIvEMkaTESuDai varamulichche
aDari tArakabrahmamai ide velase


బయటి లింకులు[మార్చు]

Eetaderaghuramudu_BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |