ఈతడే ముక్తి దోవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతడే ముక్త (రాగం: ) (తాళం : )

ఈతడే ముక్తి దోవ యీతడే మాయాచార్యు
డితడు గలుగబట్టి యిందరు బదికిరి ||

అదివో తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
యిది వీడె శ్రీవేంకటేశు నెదుట
వెద వెట్టి లోకములో వేదము లన్నియు మంచి
పదములు సేసి పాడీ పావనము సెసెను ||

అలరుచు దాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
నిలచి శ్రీవేంకట నిధియే తానై
కలిదోషములు వాప ఘన పురాణము లెల్ల
పలుకుల నించి పాడినాడు హరిని ||

అంగవించె దాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
బంగారు శ్రీ వేంకటేశు పాదములందు
రంగుమీర శ్రీవేంకట రమణుని యలమేలు
మంగను యిద్దరిబాడి మమ్ము గరుణించెను ||


ItaDE mukti(Raagam: ) (Taalam: )

ItaDE mukti dOva yItaDE mAyAcAryu
DitaDu galugabaTTi yiMdaru badikiri

adivO tALLapAka annamAcAryulu
yidi vIDe SrIvEMkaTESu neduTa
veda veTTi lOkamulO vEdamu lanniyu maMci
padamulu sEsi pADI pAvanamu sesenu

alarucu dALLapAka annamAcAryulu
nilaci SrIvEMkaTa nidhiyE tAnai
kalidOShamulu vApa Gana purANamu lella
palukula niMci pADinADu harini

aMgaviMce dALLapAka annamAcAryulu
baMgAru SrI vEMkaTESu pAdamulaMdu
raMgumIra SrIvEMkaTa ramaNuni yalamElu
maMganu yiddaribADi mammu garuNiMcenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |