ఈతగవే నాకు నీకు నెంచి చూచితే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతగవే నాకు (రాగం: సామంతం) (తాళం : )

ఈతగవే నాకు నీకు నెంచి చూచితే
కాతరపుజీవులకు గలదా వివేకము

భారము నీదిగనక పలుమారు బాపములే
చేరి మొక్కలాన నే జేసితిని
పేరడి దల్లిదండ్రులు బిడ్డ లేమిసేసినాను
వోరుచుక ముద్దుసేసుకుందురు లోకమున

కాన నీవుగలవని కడదాకా నేరములే
వేవేలు సేసితిని వెఱవక
భావించుక యింటిదొర పసురము దెంచుకొని
యేవిధి బైరుమేసినా నెగ్గుసేయ డతడు

పుట్టించేవాడవు నీవు పొదలేవారము నేము
యెట్టుండినా నీకు బోదు యెన్నటికిని
వొట్టుక శ్రీవేంకటేశ వోడగట్టినదూలము
అటునిట్టు బొరలినా నండవాయ దెపుడు


Eetagavae naaku(Raagam: Saamamtam) (Taalam: )

Eetagavae naaku neeku nemchi choochitae
Kaatarapujeevulaku galadaa vivaekamu

Bhaaramu neediganaka palumaaru baapamulae
Chaeri mokkalaana nae jaesitini
Paeradi dallidamdrulu bidda laemisaesinaanu
Voruchuka muddusaesukumduru lokamuna

Kaana neevugalavani kadadaakaa naeramulae
Vaevaelu saesitini ve~ravaka
Bhaavimchuka yimtidora pasuramu demchukoni
Yaevidhi bairumaesinaa neggusaeya datadu

Puttimchaevaadavu neevu podalaevaaramu naemu
Yettumdinaa neeku bodu yennatikini
Vottuka sreevaemkataesa vodagattinadoolamu
Atunittu boralinaa namdavaaya depudu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |