ఈడ నుండె నిందాకా నింటిముంగిట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈడ నుండె నిందాక(రాగం: లలిత) (తాళం : )

ఈడ నుండె నిందాకా నింటిముంగిట
ఆడ నెందు బోడుగద అప్పుడే యీకృష్ణుడు

యేడ పూతకి జంపె నింతపిన్నవాడంటా
ఆడుకొనే రదే వీధి నందరు గూడి
వేడుకతో మనగోవిందుడు గాడుగదా
చూడరమ్మ వీడు గడుచుల్లరీడు పాపడు

మరలి యపటివాడె మద్దులు విఱిచెనంటా
పరువులు పెట్టేరు పడతులెల్లా
కరికరించగ రోల గట్టితే నప్పుడు మా
హరి గాడుగదా ఆడనున్న బిడ్డడు

వింతగాక నొకబండి విఱిచె నప్పటినంటా
రంతు సేసే రదివో రచ్చలు నిండి
అంత యీశ్రీవేంకటేశు డైనమనకృష్ణుడంట
యింతేకాక యెవ్వరున్నా రిటువంటిపాపడు


Eeda numde (Raagam:Lalita ) (Taalam: )

Eeda numde nimdaakaa nimtimumgita
Aada nemdu bodugada appudae yeekrshnudu

Yaeda pootaki jampe nimtapinnavaadamtaa
Aadukonae radae veedhi namdaru goodi
Vaedukato managovimdudu gaadugadaa
Choodaramma veedu gaduchullareedu paapadu

Marali yapativaade maddulu vi~richenamtaa
Paruvulu pettaeru padatulellaa
Karikarimchaga rola gattitae nappudu maa
Hari gaadugadaa aadanunna biddadu

Vimtagaaka nokabamdi vi~riche nappatinamtaa
Ramtu saesae radivo rachchalu nimdi
Amta yeesreevaemkataesu dainamanakrshnudamta
Yimtaekaaka yevvarunnaa rituvamtipaapadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |