ఈడేర వలచితే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈడేర వలచితే (రాగం: సామంతం ) (తాళం : )

ఈడేర వలచితే యే పని సేయగ రాదు
యేడనైన యెగ్గు సిగ్గులెంచేరా భూమిని

వనిత చెప్పితే జాలు వారిదైనా ఈదేవు
అనువుగా గొండ మోవుమన్న మోచేవు
తనివోక బూమెల్లా దవ్వుమన్న దవ్వేవు
వొనర బహురూపాన నుండుమన్నా నుండేవు

ఇంతి చెప్పితే జాలు యెంతైనా గొంచపడేవు
అంతలో బగర జంపుమన్నా జంపేవు
చెంత నాపె తపములు సేయుమన్నా జేసేవు
కాంత తన పసులను గావుమన్నా గాసేవు

అతివ జూచి కల్లలాడుమన్నా నాడెవు
బతిమి బారాడుమన్న బారాడేవు
పతివైన కోసువాని పల్లె శ్రీవెంకటనాథ
గతియై కూడుండుమన్నా గాగిట నుండేవుeeDEra valacitE jUDa (Raagam: saamaMtaM ) (Taalam: )

eeDEra valacitE yE pani sEyaga raadu
yEDanaina yeggu sigguleMcErA bhoomini

vanita ceppitE jaalu vaaridainaa eedEvu
anuvugaa goMDa mOvumanna mOcEvu
taniVOka boomellaa davvumanna davvEvu
vonara bahuroopaana nuMDumannaa nuMDEvu

iMti ceppitE jaalu yeMtainaa goMcapaDEvu
aMtalO bagara jaMpumannaa jaMpEvu
ceMta naape tapamulu sEyumannaa jEsEvu
kaaMta tana pasulanu gaavumannaa gaasEvu

ativa jooci kallalaaDumannaa naaDevu
batimi baaraaDumanna baarADEvu
pativaina kOsuvaani palle SrIveMkaTanaatha
gatiyai kooDuMDumannaa gaagiTa nuMDEvu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |