ఇన్ని దేహముల బుట్టి యేమిగంటిమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్ని దేహముల(రాగం:దేపాళం ) (తాళం : )

ఇన్ని దేహముల బుట్టి యేమిగంటిమి
పున్నతపుహరిదాస్యమొక్కటేకాక

హీనజంతువైననాడు యేనుగై పుట్టిననాడు
ఆనంద మొక్కటే అంగాలే వేరు
యీనేటియజ్ఞానము యీజీవుల కొక్కలాగే
జ్ఞానమే యెక్కుడుగాక సరిలేని దొకటే

నరలోక భోగానకు నరకానుభవానకు
సరేగాని ముగులదు చనెదొల్లె
గరిమ నేర్పడ నందు ఘనమేమి కొంచెమేమి
హరిదాసుడై బ్రదుకుటదియే లాభము

బాలుడైనయప్పుడూను పండి ముదిసినప్పుడు
కాలమొక్కటే బుద్ది కడు లేదు
ఆలకించి శ్రీవేంకటాధిపతి సేవించి
యేలికంటా మొక్కుచుండే దిదియే భాగ్యము.


Inni daehamula (Raagam:Daepaalam ) (Taalam: )

Inni daehamula butti yaemigamtimi
Punnatapuharidaasyamokkataekaaka

Heenajamtuvainanaadu yaenugai puttinanaadu
Aanamda mokkatae amgaalae vaeru
Yeenaetiyaj~naanamu yeejeevula kokkalaagae
J~naanamae yekkudugaaka sarilaeni dokatae

Naraloka bhogaanaku narakaanubhavaanaku
Saraegaani muguladu chanedolle
Garima naerpada namdu ghanamaemi komchemaemi
Haridaasudai bradukutadiyae laabhamu

Baaludainayappudoonu pamdi mudisinappudu
Kaalamokkatae buddi kadu laedu
Aalakimchi sreevaemkataadhipati saevimchi
Yaelikamtaa mokkuchumdae didiyae bhaagyamu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |