ఇన్నిటికి బ్రేరకుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిటికి బ్రేరకుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిటికి బ్రేరకుడు యీశ్వరుడింతే
పన్ని యీతని దెలిసి బ్రదుకుటే జ్ఞానము ||

మనసున బుట్టిన మంకుగామక్రోధాలు
పనిలేవు తనకంటే బాపమంటదు
పనివి తొడిమ నూడి పండు తీగె నంటదు
జనులకెల్లా బ్రకృతి సహజమింతే ||

చేతులార జేసికొన్న కర్మానకు
ఘాతల గర్త గానంటే కట్టువడడు
ఆతల నబక ముంచినట్టివేడి చెయ్యంటదు
జాతి దేహము మోచిన సహజమింతే ||

వాకుననాడినయట్టి వట్టిపల్లదాలనెల్లా
దాకొని పొరయనంటే తప్పులే లేవు
పైకొని శ్రీవేంకటేశు బంటుకు వళకులేదు
సైకమైన హరిభక్తి సహజమింతే ||


inniTiki brErakuDu (Raagam: ) (Taalam: )


inniTiki brErakuDu yISvaruDiMtE
panni yItani delisi bradukuTE j~jAnamu

manasuna buTTina maMkugAmakrOdhAlu
panilEvu tanakaMTE bApamaMTadu
panivi toDima nUDi paMDu tIge naMTadu
janulakellA brakRuti sahajamiMtE

cEtulAra jEsikonna karmAnaku
GAtala garta gAnaMTE kaTTuvaDaDu
Atala nabaka muMcinaTTivEDi ceyyaMTadu
jAti dEhamu mOcina sahajamiMtE

vAkunanADinayaTTi vaTTipalladAlanellA
dAkoni porayanaMTE tappulE lEvu
paikoni SrIvEMkaTESu baMTuku vaLakulEdu
saikamaina hariBakti sahajamiMtE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |