ఇద్దరు నొకటే యెప్పుడును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరు నొకట (రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరు నొకటే యెప్పుడును
బుద్ధులు చెప్పరే పొలతుకలూ ||

చలమున నూరకే సాదించీ జెలి
తలపు దెలియకే తన పతిని
కలి ముదిసి మేడిదె గాక తొలుతనె
కలక దేరుచరే కామినులు ||

విచ్చల విడిగా వెంగెము లాడి
గచ్చుల యలుకల కాంతుని
హెచ్చి గోరి రేక యేరుగా నెపుడే
మచ్చిక సేయరే మానినులు ||

పనివడి కూడుచు బంతము లాడి
ఘనుడగు శ్రీ వేంకటపతి విభుని
ననలే విరులై నాటకమునుపనె
పెనగి మొక్కించరే ప్రియ సఖులు ||


iddaru nokaTE (Raagam: ) (Taalam: )

iddaru nokaTE yeppuDunu
buddhulu cepparE polatukalU

calamuna nUrakE sAdiMcI jeli
talapu deliyakE tana patini
kali mudisi mEDide gAka tolutane
kalaka dErucarE kAminulu

viccala viDigA veMgemu lADi
gaccula yalukala kAMtuni
hecci gOri rEka yErugA nepuDE
maccika sEyarE mAninulu

panivaDi kUDucu baMtamu lADi
GanuDagu SrI vEMkaTapati viBuni
nanalE virulai nATakamunupane
penagi mokkiMcarE priya saKulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |