ఇద్దరు జాణలేమీరు యెంచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇద్దరు జాణలేమీరు(రాగం: ) (తాళం : )

ఇద్దరు జాణలేమీరు యెంచి చూచితే
పొద్దులు గడుపుదురా పొరుగునను ||

దిగ్గన సరసమున దిట్టులెన్ని దిట్టినాను
యెగ్గులు వట్టుదురా యింతలోననే
వెగ్గళించి చనవున వెస మర్మము లంటితే
సిగ్గులు వడుదురా జిగిమించను ||

జవ్వనపాయముతోడ సారె సారె జెనకితే
నవ్వులు నవ్వుదురా నట్టనడుమ
నివ్వటిల్లు సన్నలెల్లా నెట్టుకొన జేసితేను
రవ్వలు సేయుదురా రచ్చలోనను ||

సమ్మతించి కాగిళ్ళను సమరతి బెనగితే
బొమ్మల జంకింతురా పూచిపట్టుక
యిమ్ముల శ్రీవేంకటేశ యిట్టె మీరు గూడితిరి
దొమ్ములు సేయుదురా తోడదోడను ||


iddaru jANalEmIru (Raagam: ) (Taalam: )

iddaru jANalEmIru yeMci cUcitE
poddulu gaDupudurA porugunanu

diggana sarasamuna diTTulenni diTTinAnu
yeggulu vaTTudurA yiMtalOnanE
veggaLiMci canavuna vesa marmamu laMTitE
siggulu vaDudurA jigimiMcanu

javvanapAyamutODa sAre sAre jenakitE
navvulu navvudurA naTTanaDuma
nivvaTillu sannalellA neTTukona jEsitEnu
ravvalu sEyudurA raccalOnanu

sammatiMci kAgiLLanu samarati benagitE
bommala jaMkiMturA pUcipaTTuka
yimmula SrIvEMkaTESa yiTTe mIru gUDitiri
dommulu sEyudurA tODadODanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |