ఇదివొ సంసార

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదివొ సంసార (రాగం: ) (తాళం : )

ఇదివొ సంసార మెంతసుఖమోకని
తుదలేనిదుఃఖమను తొడవు గడియించె ||

పంచేంద్రియంబులను పాతకులు దనుదెచ్చి
కొంచెపుసుఖంబునకు గూర్పగాను
మించి కామంబనెడి మేటితనయుండు జని
యించి దురితధనమెల్ల గడియించె ||

పాయమనియెడి మహాపాతకుడు తను దెచ్చి
మాయంపుసుఖమునకు మరువగాను
సోయగపు మోహమను సుతుడేచి గుణమెల్ల
బోయి యీనరకమను పురము గడియించె ||

అతిశయుండగు వేంకటాధీశుడను మహా
హితుడు చిత్తములోన నెనయగాను
మతిలోపల విరక్తిమగువ జనియించి య
ప్రతియయి మోక్షసంపదలు గడియించె ||


idivo saMsAra (Raagam: ) (Taalam: )

idivo saMsAra meMtasuKamOkani
tudalEniduHKamanu toDavu gaDiyiMce

paMcEMdriyaMbulanu pAtakulu danudecci
koMcepusuKaMbunaku gUrpagAnu
miMci kAmaMbaneDi mETitanayuMDu jani
yiMci duritadhanamella gaDiyiMce

pAyamaniyeDi mahApAtakuDu tanu decci
mAyaMpusuKamunaku maruvagAnu
sOyagapu mOhamanu sutuDEci guNamella
bOyi yInarakamanu puramu gaDiyiMce

atiSayuMDagu vEMkaTAdhISuDanu mahA
hituDu cittamulOna nenayagAnu
matilOpala viraktimaguva janiyiMci ya
pratiyayi mOkShasaMpadalu gaDiyiMce


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |