ఇతర ధర్మము లందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతర ధర్మము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతర ధర్మము లందు నిందు గలదా
మతి దలప పరము నీమతముననే కలిగె ||

విదురునకు బరలోకవిధి చేసెనట తొల్లి
అదె ధర్మసుతుడు వర్ణాశ్రమంబులు విడిచి
కదిసి నీదాసుడైన కతముననేకాదె యీ
యెదురనే తుదిపదం బిహముననే కలిగె ||

అంటరానిగద్దకుల మంటి జటాయువుకు నీ
వంటి పరలోకకృత్యములు సేసితివి మును
వెంట నీకైంకర్యవిధి కలిమినేకాదె
వొంటి నీహస్తమున యోగ్యమై నిలిచె ||

యిరవైనశబరిరుచు లివియె నైవేద్యమై
పరగెనట శేషమును బహువిధములనక
ధర దదీయప్రసాదపు విశేషమేకాదె
సిరుల శ్రీవేంకటేశ చెల్లుబడులాయె ||


itara dharmamu (Raagam: ) (Taalam: )


itara dharmamu laMdu niMdu galadA
mati dalapa paramu nImatamunanE kalige

vidurunaku baralOkavidhi cEsenaTa tolli
ade dharmasutuDu varNASramaMbulu viDici
kadisi nIdAsuDaina katamunanEkAde yI
yeduranE tudipadaM bihamunanE kalige

aMTarAnigaddakula maMTi jaTAyuvuku nI
vaMTi paralOkakRutyamulu sEsitivi munu
veMTa nIkaiMkaryavidhi kaliminEkAde
voMTi nIhastamuna yOgyamai nilice

yiravainaSabarirucu liviye naivEdyamai
paragenaTa SEShamunu bahuvidhamulanaka
dhara dadIyaprasAdapu viSEShamEkAde
sirula SrIvEMkaTESa cellubaDulAye


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |