ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతడే పరబ్రహ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతడే పరబ్రహ్మ మిదియె రామకథ
శతకోటి విస్తరము సర్వపుణ్య ఫలము ||

ధరలో రాముడు పుట్టె ధరణిజ బెండ్లాడె
అరణ్య వాసులకెల్ల నభయమిచ్చె
సొరిది ముక్కుజెవులు చుప్పనాతికిని గోసె
ఖరదూషణులను ఖండించి వేసె ||

కినిసి వాలి జంపి కిష్కింద సుగ్రీవుకిచ్చె
వనధి బంధించి దాటె వానరులతో
కవలి రావణ కుంభకర్ణాదులను జంపి
వనిత జేకొని మళ్ళివచ్చె నయోధ్యకును ||

సౌమిత్రియు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు గొలువగ
భూమి యేలె కుశలవ పుత్రుల గాంచె
శ్రీమంతుడై నిలిచె శ్రీవేంకటాద్రి మీద
కామించి విభీషణు లంకకు బట్టముగట్టె ||


itaDE parabrahma (Raagam: ) (Taalam: )


itaDE parabrahma midiye rAmakatha
SatakOTi vistaramu sarvapuNya Palamu

dharalO rAmuDu puTTe dharaNija beMDlADe
araNya vAsulakella naBayamicce
soridi mukkujevulu cuppanAtikini gOse
KaradUShaNulanu KaMDiMci vEse

kinisi vAli jaMpi kiShkiMda sugrIvukicce
vanadhi baMdhiMci dATe vAnarulatO
kavali rAvaNa kuMBakarNAdulanu jaMpi
vanita jEkoni maLLivacce nayOdhyakunu

saumitriyu BaratuDu SatruGnuDu goluvaga
BUmi yEle kuSalava putrula gAMce
SrImaMtuDai nilice SrIvEMkaTAdri mIda
kAmiMci viBIShaNu laMkaku baTTamugaTTe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |