ఇందుకొరకె యిందరును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకొరకె యిందరును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకొరకె యిందరును నిట్లయిరి
కిందుపడి మరికాని గెలుపెరగరాదు ||

అటమటపు వేడుకల నలయించి మరికదా
ఘటియించు బరము తటుకన దైవము
ఇటుసేయు నీశ్వరున కీసు గలదా లేదు
కుటిలమతి గని కాని గురి గానరాదు ||

బెండుపడ నవగతుల బెనగించి మరికదా
కొండనుచు బరమొసంగును దైవము
బండుసేయగ హరికి బంతమా యటుగాదు
యెండదాకక నీడహిత వెరగరాదు ||

మునుప వేల్పులకెల్ల మ్రొక్కించి మరికదా
తనభక్తి యొసగు నంతట దైవము
ఘనవేంకటేశునకు గపటమా అటుగాదు
తినక చేదును దీపు తెలియనేరాదు ||


iMdukorake yiMdarunu (Raagam: ) (Taalam: )

iMdukorake yiMdarunu niTlayiri
kiMdupaDi marikAni geluperagarAdu

aTamaTapu vEDukala nalayiMci marikadA
GaTiyiMcu baramu taTukana daivamu
iTusEyu nISvaruna kIsu galadA lEdu
kuTilamati gani kAni guri gAnarAdu

beMDupaDa navagatula benagiMci marikadA
koMDanucu baramosaMgunu daivamu
baMDusEyaga hariki baMtamA yaTugAdu
yeMDadAkaka nIDahita veragarAdu

munupa vElpulakella mrokkiMci marikadA
tanaBakti yosagu naMtaTa daivamu
GanavEMkaTESunaku gapaTamA aTugAdu
tinaka cEdunu dIpu teliyanErAdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |