ఇందుకేపోవెరగయ్యీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందుకేపోవెరగయ్యీ నేమందును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందుకేపోవెరగయ్యీ నేమందును
కందులేని నీమహిమ కొనియాడగలనా ||

అటుదేవతలకెల్ల నమృతమిచ్చిననీవు
యిటు వెన్న దొంగిలుట కేమందును
పటుగతి బలీంద్రుని బంధించినట్టి నీవు
నట రోలగట్టవడ్డచందాన కేమందును ||

కలిగి యాకరిరాజు గరుణ గాచిననీవు
యిల నావుల గాచుట కేమందును
తలవ బ్రహ్మాదిదేవతలకు జిక్కనినీవు
చెలులకాగిళ్ళకు జిక్కితి వేమందును ||

భావించ నన్నిటికికంటే బరమమూర్తివి నీవు
యీవల బాలుడవైతి వేమందును
కావించి బ్రహ్మాండాలు కడుపున నిడుకొని
శ్రీవేంకటాద్రినిలిచితి వేమందును ||


iMdukEpOveragayyI nEmaMdunu (Raagam: ) (Taalam: )

iMdukEpOveragayyI nEmaMdunu
kaMdulEni nImahima koniyADagalanA

aTudEvatalakella namRutamiccinanIvu
yiTu venna doMgiluTa kEmaMdunu
paTugati balIMdruni baMdhiMcinaTTi nIvu
naTa rOlagaTTavaDDacaMdAna kEmaMdunu

kaligi yAkarirAju garuNa gAcinanIvu
yila nAvula gAcuTa kEmaMdunu
talava brahmAdidEvatalaku jikkaninIvu
celulakAgiLLaku jikkiti vEmaMdunu

BAviMca nanniTikikaMTE baramamUrtivi nIvu
yIvala bAluDavaiti vEmaMdunu
kAviMci brahmAMDAlu kaDupuna niDukoni
SrIvEMkaTAdriniliciti vEmaMdunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |