ఇందిరానామ మిందరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇందిరానామ మిందరికి (రాగం: ) (తాళం : )

ఇందిరానామ మిందరికి
కుందనపుముద్ద వోగోవింద ||

అచ్చుతనామము అనంతనామము
ఇచ్చినసంపద లిందరికి
నచ్చినసిరులు నాలుకతుదలు
కొచ్చికొచ్చీ నోగోవింద ||

వైకుంఠనామము వరదనామము
ఈకడనాకడ నిందరికి
నాకుదెరవులు వన్నెలు లోకాల
గూకులు వత్తులు నోగోవింద ||

పండరినామము పరమనామము
ఎండలునాపెడి దిందరికి
నిండునిధానమై నిలిచినపేరు
కొండల కోనేటివో గోవింద ||


iMdirAnAma miMdariki (Raagam: ) (Taalam: )

iMdirAnAma miMdariki
kuMdanapumudda vOgOviMda

accutanAmamu anaMtanAmamu
iccinasaMpada liMdariki
naccinasirulu nAlukatudalu
koccikoccI nOgOviMda

vaikuMThanAmamu varadanAmamu
IkaDanAkaDa niMdariki
nAkuderavulu vannelu lOkAla
gUkulu vattulu nOgOviMda

paMDarinAmamu paramanAmamu
eMDalunApeDi diMdariki
niMDunidhAnamai nilicinapEru
koMDala kOnETivO gOviMda


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |