ఇందరికి నభయంబులిచ్చు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

 ఇందరికి న భయంబులిచ్చు

ఇందరికి న భయంబులిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి॥
౨

వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చినచేయి
చిలుకు గుబ్బలి కింద చేర్చు చేయి
కలికి యగు భూకాంత కౌగిలించినచేయి
వలనైన కొనగోళ్ళ వాది చేయి

ఇందరికి ౨
తనివోక బలిచేత దానమడిగిన చేయి
ఒనరంగ భూదాన మొసగు చేయి
మొనసి జలనిధి యమ్ముమొనకు దెచ్చిన చేయి
ఎనయ నాగేలు ధరియించు చేయి

ఇందరికి ౨॥

పురసతుల మానములు పొల్లసేసినచేయి
తురగంబు బరపెడి దొడ్డచేయి
తిరువేంకటాచలాదీశుడై మోక్షంబు -
తెరువు ప్రాణుల కెల్ల తెలిపెడి చేయి॥

ఇందరికి ౨॥

అన్నమయ్య పాట 


Imdariki na bhayambulichchu

Imdariki na bhayambulichchu chaeyi
Kamduvagu mamchi bamgaaru chaeyi
~2

Velalaeni vaedamulu vedaki techchinachaeyi
Chiluku gubbali kimda chaerchu chaeyi
Kaliki yagu bhookaamta kaugilimchinachaeyi
Valanaina konagolla vaadi chaeyi

Imdariki ~2
Tanivoka balichaeta daanamadigina chaeyi
Onaramga bhoodaana mosagu chaeyi
Monasi jalanidhi yammumonaku dechchina chaeyi
Enaya naagaelu dhariyimchu chaeyi

Imdariki ~2

Purasatula maanamulu pollasaesinachaeyi
Turagambu barapedi doddachaeyi
Tiruvaemkataachalaadeesudai mokshambu -
Teruvu praanula kella telipedi chaeyi

Imdariki ~2

Annamayya paata

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |