ఇంత సేసెబో దైవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంత సేసెబో (రాగం:కన్నడగౌళ ) (తాళం : )


ఇంత సేసెబో దైవ మింతలోననే అయ్యొ
సంతపాకలంజ దెచ్చి సన్యాసి జేసె ||

పరిగెలేరేటివాని బట్టపురాజుగా
బిరతభోగములిచ్చి నిలిపినట్లు
ధరలోన నతిపాతకుని నన్ను నిట్లు
అరయ నిత్తడి దెచ్చి యపరంజి జేసె ||

కుక్కలవండుకతినే కులహీనుని దెచ్చి
వెక్కసపుబాపని గావించినయట్లు
దిక్కులెఋఅగగ గష్టదేహిని నన్ను దెచ్చి
గక్కన దెలుకపిండి కస్తూరి సేసె ||

చెడుగైనదోమ దెచ్చి సింహపుగొదమగా
బెడిదంపు బ్రేమతోడ బెంచినయట్లు
కడునధముని వేంకటపతి నను నిటు
చిడిపిరాయి దెచ్చి చింతామణి సేసె ||


iMta sEsebO (Raagam:kannaDagouLa ) (Taalam: )


iMta sEsebO daiva miMtalOnanE ayyo
saMtapAkalaMja dechchi sanyAsi jEse ||

parigelErETivAni baTTapurAjugA
biratabhOgamulichchi nilipinaTlu
dharalOna natipAtakuni nannu niTlu
araya nittaDi dechchi yaparaMji jEse ||

kukkalavaMDukatinE kulahInuni dechchi
vekkasapubApani gAviMchinayaTlu
dikkuleRagaga gaShTadEhini nannu dechchi
gakkana delukapiMDi kastUri sEse ||

cheDugainadOma dechchi siMhapugodamagA
beDidaMpu brEmatODa beMchinayaTlu
kaDunadhamuni vEMkaTapati nanu niTu
chiDipirAyi dechchi chiMtAmaNi sEse ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |