ఇంతులాల చూడరమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతులాల చూడరమ్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇంతులాల చూడరమ్మ ఇద్దరు జాణలే వీరు
చెంత రమాదేవిగూడె శ్రీ నరసింహుడు ||

సరిగొండ లెక్కుకొని సరసములాడుకొంటూ
సొరిదిమోములు తొంగి చూచుకొంటాను
విరులచెండులగొని వేటులాడుకొంటాను
సిరితోడ విహరించీ శ్రీ నరసింహుడు ||

భవనాశిలోని నీరుపై జల్లులాడుకొంటాను
నవకపు సిరులను నవ్వుకొంటాను
జవళిగెమ్మోవులు సన్నలజూపుకొంటాను
చివన నిందరినంటె శ్రీ నరసింహుడు ||

వేమరు దొడలెక్కుక వీడుదోడులాడుకొంటా
ప్రేమమున గౌగిళ్ళ బెనగుకొంటా
ఆముక శ్రీ వేంకటాద్రి నౌభళాన నిలిచిరి
శ్రీ మహాలక్ష్మితోడ శ్రీ నరసింహుడు ||


iMtulAla cUDaramma (Raagam: ) (Taalam: )

iMtulAla cUDaramma iddaru jANalE vIru
ceMta ramAdEvigUDe SrI narasiMhuDu

sarigoMDa lekkukoni sarasamulADukoMTU
soridimOmulu toMgi cUcukoMTAnu
virulaceMDulagoni vETulADukoMTAnu
siritODa vihariMcI SrI narasiMhuDu

BavanASilOni nIrupai jallulADukoMTAnu
navakapu sirulanu navvukoMTAnu
javaLigemmOvulu sannalajUpukoMTAnu
civana niMdarinaMTe SrI narasiMhuDu

vEmaru doDalekkuka vIDudODulADukoMTA
prEmamuna gaugiLLa benagukoMTA
Amuka SrI vEMkaTAdri nauBaLAna niliciri
SrI mahAlakShmitODa SrI narasiMhuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |