ఇంతయు నీమాయామయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంతయు నీమాయామయ (రాగం: ఖరహరప్రియ) (తాళం: ఆది)(స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఇంతయు నీమాయామయ మేగతి దెలియగవచ్చును
దొంతిబెట్టినకుండలు తొడరినజన్మములు ||

కలలోపలి సంభోగము ఘనమగు సంపదలిన్నియు
వలలోపలి విడిపరుపులు వన్నెల విభవములు
తలపున గలిగియు నిందునే తగులక పోదెవ్వరికిని
తెలిసిన దెలియదు యిదివో దేహరహస్యంబు ||

అద్దములోపలినీడలు అందరిదేహపు రూపులు
చద్దికివండిన వంటలు జంటగర్మములు
పొద్దొకవిధమయి తోచును భువి నజ్ఞానాంబుధిలో
నద్దినదిది దెలియగరా దంబుదముల మెఱిగు ||

మనసున దాగినపాలివి మదిగలకోరిక లిన్నియు
యిసుమున నిగిరిన నీళ్ళు యిల నాహారములు
పనివడి శ్రీ వేంకటగిరిపతి నీ దాసులివిన్నియు
కని మని విడిచిన మనుజుల కాయపుమర్మములు ||


iMtayu nImAyAmaya (Raagam: Kharaharapriya) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

iMtayu nImAyAmaya mEgati deliyagavaccunu
doMtibeTTinakuMDalu toDarinajanmamulu

kalalOpali saMBOgamu Ganamagu saMpadalinniyu
valalOpali viDiparupulu vannela viBavamulu
talapuna galigiyu niMdunE tagulaka pOdevvarikini
telisina deliyadu yidivO dEharahasyaMbu

addamulOpalinIDalu aMdaridEhapu rUpulu
caddikivaMDina vaMTalu jaMTagarmamulu
poddokavidhamayi tOcunu Buvi naj~jAnAMbudhilO
naddinadidi deliyagarA daMbudamula merxigu

manasuna dAginapAlivi madigalakOrika linniyu
yisumuna nigirina nILLu yila nAhAramulu
panivaDi SrI vEMkaTagiripati nI dAsulivinniyu
kani mani viDicina manujula kAyapumarmamulu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |