ఆ రూపమునకే హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆ రూపమునకే హరి (రాగం: ) (తాళం : )

ఆ రూపమునకే హరి నేను మొక్కెదను
చేరి బిభీషణుని శరణాగతుడని చేకొని సరిగాచితివి

ఫాలలోచనుడు బ్రహ్మయు నింద్రుడు
సోలి నగ్నియును సూర్యచంద్రులును
నీలోనుండగ నెరి గనె కిరీటి
మూల భూతివగు మూర్తివి గాన

అనంత శిరసుల ననంతపదముల
ననంతనయనము లనంతకరముల
ఘన నీరూపము కనుగొనె కిరీటి
అనంతమూరితి వన్నిట గాన

జగములిన్నియును సకల మునీంద్రులు
నగు శ్రీవేంకటనాధుడ నిన్నే
పొగడగ కిరీటి పొడగనె నీరూపు
అగణిత మహిముడ వన్నిట గాన


A rUpamunakE hari (Raagam: ) (Taalam: )

A rUpamunakE hari nEnu mokkedanu
chEri bibhIshaNuni SaraNAgatuDani chEkoni sarigAchitivi

phAlalOchanuDu brahmayu niMdruDu
sOli nagniyunu sUryachaMdrulunu
nIlOnuMDaga neri gane kirITi
mUla bhUtivagu mUrtivi gAna

anaMta Sirasula nanaMtapadamula
nanaMtanayanamu lanaMtakaramula
ghana nIrUpamu kanugone kirITi
anaMtamUriti vanniTa gAna

jagamulinniyunu sakala munImdrulu
nagu SrIvEMkaTanAdhuDa ninnE
pogaDaga kirITi poDagane nIrUpu
agaNita mahimuDa vanniTa gAna


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |