ఆదిమపూరుషు డచ్యుతు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆదిమపూరుషు డచ్యుతు (రాగం:దెసి ) (తాళం : )

ఆదిమపూరుషు డచ్యుతు డచలు డనంతు డమలుడు
ఆదిదేవు డీతడేపో హరి వేంకటవిభుడు

ఏకార్ణవమై ఉదకములేచిన బ్రహ్మాండములో
బైకొనియుండగ నొకవటపత్రములోపలను
చేకొని పవళింపుచు నొకశిశువై వడి దేలాడిన
శ్రీకాంతు డీతడేపో శ్రీవేంకటవిభుడు

అరుదుగ బలిమద మడపగ నాకసమంటిన రూపము
సరగున భూమియంతయు నొకచరణంబున గొలిచి
పరగినపాదాంగుటమున బ్రహ్మాండము నదలించిన
పరమాత్ము డీతడేపో పతివేంకటవిభుడు

క్షీరపయోనిధిలోపల శేషుడు పర్యంకముగా
ధారుణియును సిరియును బాదము లొత్తగను
చేరువ దను బ్రహ్మాదులు సేవింపగ జెలువొందెడి
నారాయణుడితడే వున్నతవేంకటవిభుడు


AdimapUruShu Dacyutu (Raagam: ) (Taalam: )

AdimapUruShu Dacyutu Dacalu DanaMtu DamaluDu
AdEvu DItaDEpO hari vEMkaTaviBuDu

EkArNavamai udakamulEcina brahmAMDamulO
baikoniyuMDa nokavaTapatramulOpalanu
cEkoni pavaLiMpucu nokaSiSuvai vaDi dElADina
SrIkAMtu DItaDEpO SrIvEMkaTaviBuDu

aruduga balimada maDapaga nAkasamaMTina rUpamu
saraguna BUmiyaMtayu nokacaraNaMbuna golici
paraginapAdAMguTamuna brahmAMDamu nagaliMcina
paramAtmu DItaDEpO pativEMkaTaviBuDu

kShIrapayOnidhilOpala SEShuDu paryaMkamugA
dhAruNiyunu siriyunu bAdamu lottagunu
cEruva danu brahmAdulu sEviMpaga jeluvoMdeDi
nArAyaNuDitaDE vunnatavEMkaTaviBuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

[AadimaPoorushudu_priyaSis]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |