ఆడరమ్మా పాడారమ్మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆడరమ్మా పాడారమ్మా (రాగం: ) (తాళం : )

ఆడరమ్మా పాడారమ్మా అందరు మీరు
వేడుక సంతసంబులు వెల్లివిరియాయను

కమలనాభుడు పుట్టె కంసుని మదమణచ
తిమిరి దేవకి దేవి దేహమందు
అమరులకు మునులకభయమిచ్చె నితడు
కొమరె గొల్లెతలపై కోరికలు నిలిపె

రేయిపగలుగ చేసి రేపల్లె పెరుగుజొచ్చె
ఆయెడా నావుల గాచె నాదిమూలము
యీ యెడ లోకాలు చూపె నిట్టే తనకడుపులో
మాయసేసి యిందరిలో మనుజుడైనిలిచె

బాలలీలలు నటించి బహుదైవికము మించె
పాలువెన్నలు దొంగిలె పరమమూర్తి
తాళిభూభారమణచె ధర్మము పరిపాలించె
మేలిమి శ్రీవేంకటాద్రి మీద నిట్టె నిలిచె


ADarammA pADArammA (Raagam: ) (Taalam: )

ADarammA pADArammA aMdaru mIru
vEDuka saMtasaMbulu velliviriyAyanu

kamalanAbhuDu puTTe kaMsuni madamaNacha
timiri dEvaki dEvi dEhamaMdu
amarulaku munulakabhayamichche nitaDu
komare golletalapai kOrikalu nilipe

rEyipagaluga chEsi rEpalle perugujochche
AyeDA nAvula gAche nAdimUlamu
yI yeDa lOkAlu chUpe niTTE tanakaDupulO
mAyasEsi yiMdarilO manujuDainiliche

bAlalIlalu naTiMchi bahudaivikamu miMche
pAluvennalu doMgile paramamUrti
tALibhUbhAramaNache dharmamu paripAliMche
mElimi SrIvEMkaTAdri mIda niTTe niliche


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |