అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించకుంటె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

అంతరంగమెల్ల శ్రీహరికి ఒప్పించకుంటె వింతవింత విధముల వీడునా బంధములు

మనుజుడై ఫలమేది మరిజ్ఞాని యౌదాకా తనువెత్తి ఫలమేది దయగలుగుదాకా ధనికుడై ఫలమేది ధర్మము సేయుదాకా పనిమాలి ముదిసితే పాసెనా భవము

చదివియు ఫలమేది శాంతము కలుగుదాకా పెదవెత్తి ఫలమేది ప్రియమాడు దాకా మదిగల్గి ఫలమేది మాధవుదలచు దాకా యెదుట తాను రాజైతే ఏలేనాపరము

పావనుడై ఫలమేది భక్తి కలిగిన దాకా జీవించి ఫలమేది చింత దీరుదాకా వేవేల ఫలమేది వేంకటేశుగన్నదాక భావించితా దేవుడైతే ప్రత్యక్షమౌనా
Amtaramgamella Sreehariki (Raagam: ) (Taalam: )

Amtaramgamella Sreehariki oppimchakumte Vimtavimta vidhamula veedunaa bamdhamulu

Manujudai phalamaedi marij~naani yaudaakaa Tanuvetti phalamaedi dayagalugudaakaa Dhanikudai phalamaedi dharmamu saeyudaakaa Panimaali mudisitae paasenaa bhavamu

Chadiviyu phalamaedi saamtamu kalugudaakaa Pedavetti phalamaedi priyamaadu daakaa Madigalgi phalamaedi maadhavudalachu daakaa Yeduta taanu raajaitae aelaenaaparamu

Paavanudai phalamaedi bhakti kaligina daakaa Jeevimchi phalamaedi chimta deerudaakaa Vaevaela phalamaedi vaemkataesugannadaaka Bhaavimchitaa daevudaitae pratyakshamaunaa

బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2010/07/annamayya-samirtanashuseni.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |