విదూషకుని ఆత్మహత్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

కొవొత్తు లారిపోయినై

క్లోరోఫారంలా చీకటి కమ్ముకుంది

ప్రపంచం తనమరణశాసనం రాసుకుంది.

విదూషకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

యంత్రాల మంత్రగానం

విషధూమాల తుపాను

స్టీమర్లో చింపంజీ

నాందిలో భరత వాక్యం

మృత్యువులో సృష్టి

విదూషకుని ఆత్మహత్య.

విదూషకుని వికట హాసంలో

కపాలం పకాలన్నది.

ఆకలి అన్నం వండుకుంది,

హంస ఆకాశం అందుకుంది.

విదూషకుని విషాదం

సముద్రంలో బడబాగ్ని

భూకంపంలో ప్రూట్‌శలాడ్‌.

కాని

కొవొత్తులుమళ్ళీ వెలిగి

మరణశాసనం మండిపోయింది.