బొమ్మలాంతరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

దిద్దుతూన్నగుంట ఓనమాలుచెరిపేసి

చేతిలోఉన్న బలపం విరిచేసి

కొత్తపలక కొనుక్కొచ్చాడు కుర్రాడు

పాగా చుట్టుకొంటూన్నరోకలి పారేసి

తెలివితక్కువతనాన్నిగొయ్యి చేసి పాతేసి

పొరుగువాడెలా ఉన్నాడని భోగట్టాచేశాడువెర్రాడు

ఆడుతూన్న నాటకం ఆపేసి

పెట్టుకున్నగడ్డం కుళ్ళాయీ లాగేసి

ఆడియన్సులోకలిసిపోయాడు విదూషకుడు

నిన్నటి వాగ్దానాన్ని నేటిఉపన్యాసంలోకాల్చేసి

నేటి ఫోర్జరీని రేపటి సంతకంగా మార్చేసి

ఇక్కడేవుండువొస్తానని ఎక్కడికో పోయాడు వినాయకుడు

తనచుట్టూతాను తిరుగుతూ

సూర్యుడిచుట్టూ పరిభ్రమించే భూమిలాగ

ఆశయంచుట్టూ తిరుగుతోందిఆవేశం.