Jump to content

'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'

వికీసోర్స్ నుండి
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

ఒక మనిషి బ్రిడ్జిమీదనడుస్తూ జేబులోనిచిల్లర డబ్బులుబిచ్చగాడికిచ్చేస్తాడు ;

రిస్టువాచీని ఎదురుగుండా వస్తూన్న నర్సు కిచ్చేస్తాడు ; కోటుతీసి నీళ్ళలోపడే

స్తాడు; దానివెనుకనే నీళ్ళలోపడిపోతాడు.

ఒక మనిషి వ్యాపారం పారం కనుక్కొంటాడు; వాడిచేతుల్లోరూపాయల చెట్టు

మొలుస్తాయి. అవి బ్యాంకుల్లోబంగారపు గుడ్లు పెడతాయి; వాటిలోంచి కన్నీరు

సొనగా కారుతుంది.

ఒక మనిషి మైలురాయి దగ్గర మౌనంగా కూర్చుంటాడు; అనుక్షణం ఎవరో

వస్తూన్నట్టునిరీక్షిస్తాడు; బస్సులులెక్కపెడుతూ బటానీగింజలుతింటూ

ఉంటాడు; మేఘాన్నిచూస్తూకాలాన్నిమర్చిపోతాడు.

ఒక మనిషి నిచ్చెనలుమోసుకుంటూ తిరుగుతాడు - సంచీలోబాతుగుడ్లూ

వాడూను; గోడకు నిచ్చెన ఎక్కి బాతుగుడ్డు ఆకాశంమీదికి విసురుతాడు; అంత

ఎత్తు బంగారానికి హరిశ్చంద్రుణ్ణికొనుక్కొన్నఆసామీ వీడే.

ఒక మనిషి రంధ్రాన్ని అనేషిస్తాడు; వాటి సైజుల్లోభేదం ఉంటుంది.

ఒక మనిషి అరాజకాన్నిఅమ్మజూపుతాడు; దీర్ఘబాహువుల్తో దేన్నో దేవుతున్నట్లే

వుంటాడు; యువకుల హృదయ రక్తకాసారాల్లో దొరికే గజ

నిమ్మపళ్ళు తప్పమరేవీతినడు; అదైనా రోజుకి ఒకసారి మాత్రం.

ఒక మనిషి కాంభోజ రాగం పాడుతూ కాలాన్ని వెళ్ళపుచ్చుతుంటాడు.వాడి

దగ్గర ఒక్కవిపంచికూడా ఉందన్నసంగతియిక్కడజ్ఞాపకంచెయ్యక పోవడం

అనవసరం; ఆ వేళల్లో ఆలాపించేరాగాన్నిశాసించడానికే ఆ వేళ్ళు;వాటి

స్పర్శకినక్షత్రాలు అంటుకుంటాయి ; చంద్రుడులోసరస్సులు సలసల

కాగుతాయి; నా గుండెల్లో చలికాలం చివురు తొడిగి సీతాకోక చిలకతో పెళ్ళి

మాటలు ప్రారంభిస్తుంది.

ఒక మనిషి కర్పూరం, కళ్ళకీ , సింధూరంచెక్కులకి రాసుకుంటాడు;

పూసుకుంటాడు; వాడొక కవి. రహస్య భాషలో అందుకున్నసందేశాలని

వ్యాఖ్యానం చేస్తూ విమానశాఖలో పనిచేస్తాడు; బజారు ధరలు

పడిపోతూండడానికి వాడే గొప్పకారణం.

ఒక మనిషి రుద్రాక్ష తావళాలుమెడలోవేసుకొనిజపంచేస్తూ వుంటాడు; బొజ్జతో

ఆలోచిస్తాడు; వాడిముందు కొబ్బరికాయలు కొట్టొద్దు మొర్రో అనినేను మొత్తుకో

వడంవల్ల ప్రయోజనం లేదనితెలిస్తేమాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి?

ఒక మనిషి ఒక్కత్తెనే ప్రేమిస్తాడు ; ఆమె చచ్చిపోతుంది; తరువాత కథతెరమీద

చూడండి.

ఒక మనిషిని ఉరితీస్తారు; వాడిచావుతో శాంతిని కొనుక్కుంటుందిసంఘం;

న్యాయశాస్త్రం తృప్తిగా నిట్టూరుస్తుంది;వాడినెత్తురు చిందినచోట ప్రతి

సాయంత్రం ఒక కన్నులేని కుక్కపిల్ల జాలిగా మొరుగుతుంది;తన్ను

అన్యాయంగా ఉరితీశారనిచెప్పడానికి ఇష్టం లేనంతగరం ఆ మానవుడికి.

ఒక మనిషి ఉపన్యాసాలిచ్చి గొప్పవాడవుతాడు; ఒకమనిషి చిత్తుగా తాగేసి

బీదవాడవుతాడు; ఒకడు దొడ్డమ్మ దగ్గర కానీతీసుకుని గాలిపడగ కొ

నుక్కుంటాడు; ఇంకొకడుదాన్ని లాక్కుంటాడు.

ఒక మనిషి పరారీ అయిపోతాడు; వొకడు పూనాకి పోతాడు; ఒకడు పెళ్ళాడే

స్తాడు; ఒకడు పడుక్కుంటాడు; మరొకరు కునికిపాట్లు పడతాడు; ఇంకొకరు

బాతాఖానీ కొడతాడు; ఒకడికి ఏడుపుకి నవొస్తుంది; ఒకడినవు ఏడుపు

తెప్పిస్తుంది; ఉదాహరణలతోసహా ఇదినేను ఋజువు చేయగలను.

అండజ భీము డండడడడండడడండడడండడండడండడడడండడండడడ

డండడడండడడండడండ.....సామీ దీని అంతమెప్పుడు ?

శిష్యాఇదిఅనంతం