అభిసారికి కడసారి

వికీసోర్స్ నుండి
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

ఆకాశంమీదరాకాసికోర

ఏడకయ్యా పోతావు

కోరచుట్టూ నెత్తుటి చుక్కలు

ఏడకయ్యా పోతావు

కనుమలోనిది- కొ - కొ - కొ - కొలిమి

వెళ్ళకయ్యా చెడతావు

నీడచూడకు నీకే హాని

సంకేతం ని శ్మశానం

వింతైనదివిహంగం

ఏడకయ్యా పోతావు

చూపులలోనివి సూదులు

ఎందుకయ్యాపోతావు

'పడుచుదనానికి జడుపులేదు

సంకేతం నా సరస్సు'

వెళ్ళకు వెళ్ళకు చస్తావు

నాచు నిండిన కోనేరు

ఏమిటి దంతపు చర్మంమీద

ఎర్రని పచ్చనిదేదో మచ్చ

లోతులోయలోభూతాలు

కొలిమి నిప్పులోగుర్రాలు

సూదికి కంట్లో సోపానం

కాళ్ళకి కళ్ళూసంకెళ్ళూ

సంకేతం నీ సాలర్సాన్‌

జలపాతంలోజంఝూటి