ఖడ్గసృష్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)

2. శరచ్చంద్రిక

3. విషాదాంధ్ర

4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం

5. మున్నుడి

6. సదసత్సంశయం

7. మహాసంకల్పం

8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'

9. గాంధీజీ!

10. మంచి ముత్యాల సరాలు

11. ఏవి తల్లీ!

12. సామాన్యుని కామన

13. రుబాయత్

14. భ్రమరగీత

15. బొమ్మలాంతరు

16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట

17. విదూషకుని ఆత్మహత్య

18. టాంటాం

19. కొంటె కోణాలు

20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ

21. అభిసారికి కడసారి

22. ఒకటీ - పదీ

23. నగరంలో వృషభం

24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం

25. మహాకవి ఆశ్చర్యం