నగరంలో వృషభం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
ఖడ్గసృష్టి
1. ఖడ్గసృష్టి (కవిత)
2. శరచ్చంద్రిక
3. విషాదాంధ్ర
4. విశాలాంద్రలో ప్రజారాజ్యం
5. మున్నుడి
6. సదసత్సంశయం
7. మహాసంకల్పం
8. 'కో ఈ హస్ రహ్ హై' ' కో ఈ రో రహా హై'
9. గాంధీజీ!
10. మంచి ముత్యాల సరాలు
11. ఏవి తల్లీ!
12. సామాన్యుని కామన
13. రుబాయత్
14. భ్రమరగీత
15. బొమ్మలాంతరు
16. ఆఖరిమాట మొదటిమాట
17. విదూషకుని ఆత్మహత్య
18. టాంటాం
19. కొంటె కోణాలు
20. ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
21. అభిసారికి కడసారి
22. ఒకటీ - పదీ
23. నగరంలో వృషభం
24. అధివాస్తవికుల ప్రదేశం
25. మహాకవి ఆశ్చర్యం

నగరం నడివీధిలో

వృషభం తీరుబాటుగా

గత జన్మసంస్మృతులు కాబోలు

కనులరమోడ్చి మెదలకుండా

నగరం హృదయంలోవృషభం

దారికి హక్కుదారు తానే అయినట్టు

పరిత్యజించి కాలానికి బాధ్యత

పరిహసించి నాగరికతపరుగు

నిలబడిందినేనే రాజునని

ఎవరు పొమ్మనగలరీ ఎద్దుని

ఎలాచూస్తుందో చూడు

ఏయ్‌ ఏయ్‌మోటారుకారూ

ఏవిటేవిటి నీతొందర

భాయ్‌భాయ్‌ సైక్లిస్ట్‌

భద్రంసుమీ ఎద్దునిన్ను తప్పుకోదు

యంత్రవిరోధిఅహింసావాదిశాకాహారి

మద్య నిషేధప్రజ్ఞాశాలి

నగరం నడివీధిలో

నాగరికతగమనాన్ని నిరోధిస్తూ

ఇలా యెంతసేపయినా సరే

ఈయెద్దునిలబడగలదు

ఎద్దుకి లేకపోతేబుద్ధి

మనిషికేనా ఉండొద్దా?