ప్రథమస్కంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 1
 2. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 2
 3. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 3
 4. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 4
 5. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 5
 6. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 6
 7. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 7
 8. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 8
 9. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 9
 10. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 10
 11. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 11
 12. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 12
 13. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 13
 14. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 14
 15. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 15
 16. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 16
 17. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 17
 18. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 18
 19. ప్రథమస్కంధము - అధ్యాయము 19


8. వ్యాసుని కడకు నారదుండు వచ్చి యూఱడించి యుపదేశించిన ప్రకారము

9. నారదుని పూర్వజన్మవృత్తాంతము

10. అర్జునుండు పుత్త్రఘాతి యగు నశ్వత్థామ నవమానించుట

11. శ్రీకృష్ణుం డుత్తరా గర్భస్థుండగు పరీక్షితునిఁ దన చక్రంబుచే రక్షించుట

12. కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట

13. ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ సహితుండై అంపశయ్య నున్న భీష్ముని కడకేఁగుట

14. భీష్ముడు శ్రీకృష్ణుని స్తుతించుట

15. శ్రీకృష్ణుండు ద్వారకా నగరమున కేగుట

16. ఉత్తరాదేవికి పరీక్షిత్తు జన్మించుట

17. గాంధారీ ధృతరాష్ట్రులు దేహత్యాగము సేయుట

18. ధర్మరాజు దుర్నిమిత్తంబులం గని చింతించుట

19. అర్జునుండు ద్వారక నుండి వచ్చి ధర్మరాజునకుఁ గృష్ణనిర్యాణమును గూర్చి తెలియజెప్పుట

20. ధర్మరాజు పరీక్షిన్మహారాజునకుఁ బట్టంబుఁ గట్టి మహాప్రస్థానంబున కరుగుట

21. పరీక్షిన్మహారాజు భూ, ధర్మదేవతల సంవాదం బాలకించుట

22. కలిపురుషుండు ధర్మదేవతను దన్నుట

23. పరీక్షిన్మహారాజు కలిని నిగ్రహించి ధర్మపరిపాలనంబు సేయుట

24. పరీక్షిన్మహారాజు శృంగి వలన శాపంబు నొందుట

25. పరీక్షి న్మహారాజు విప్రళాపంబు నెఱింగి ప్రాయోపవిష్ణుం డగుట

26. శుకమహర్షి పరీక్షిన్మహారాజు నొద్ద కేతెంచుట మఱియు స్కంధాంతము