వీరభద్ర విజయము/చతుర్థాశ్వాసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చతుర్థాశ్వాసము

 1. వీరభద్రవిజయ ప్రకారంబు
 2. దధీచి దక్షుని మందలించుట
 3. దక్షుని యజ్ఞ వృత్తాంతము దధీచి శివునకుఁ దెల్పుట
 4. శివునిహుంకారంబున వీరభద్రుండు పుట్టుట
 5. పార్వతికోపంబున భద్రేశ్వరి యను కన్య పుట్టుట
 6. ప్రమథగణములతో వీరభద్రుఁడు దండెత్తుట
 7. వీరేశ్వరుండు దేవతలను సంహరించుట
 8. వీరభద్రుఁ డింద్రుఁడు మున్నగువారిని శిక్షించుట
 9. దక్షుని శిరంబుఁ ద్రుంచుట
 10. వీరభద్రుఁడు విష్ణువుతో యుద్ధము చేయుట
 11. బ్రహ్మ వీరేశ్వరునకు రథము తెచ్చుట
 12. వీరభద్రుం డింద్రాదులతోఁ బోరాడుట
 13. పరమేశ్వరునితో వీరేశ్వరుండు ధ్వంసవృత్తాంత మంతయుఁ దెల్పుట
 14. శివుండు బ్రహ్మమొదలగువారి ననుగ్రహించుట
 15. శివుండు వీరభద్రునకుఁ బట్టంబు గట్టుట
 16. అశ్వాశాంతము