భగవద్గీత - తెలుగు అనువాదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
చిన్మయా మిషన్ వారి భగవద్గీత హాండ్ బుక్ ముఖచిత్రం

భగవద్గీత (తెలుగు అనువాదము)[మార్చు]

గమనిక: సంస్కృతంలో భగవద్గీత పూర్తి పాఠం భగవద్గీత సంస్కృతము‌లో ఉన్నది

 1. అర్జునవిషాద యోగము
 2. సాంఖ్య యోగము
 3. కర్మ యోగము
 4. జ్ఞాన యోగము
 5. కర్మసన్యాస యోగము
 6. ఆత్మసంయమ యోగము
 7. జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము
 8. అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము
 9. రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము
 10. విభూతి యోగము
 11. విశ్వరూపసందర్శన యోగము
 12. భక్తి యోగము
 13. క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము
 14. గుణత్రయవిభాగ యోగము
 15. పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము
 16. దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము
 17. శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము
 18. మోక్షసన్యాస యోగము


మూలం[మార్చు]

పుస్తకం:భగవిద్గీత స్థూలాక్షరి (తాత్పర్య సహితం) రచన పరమపూజ్య స్వామిని శారదాప్రియానంద. చిన్మయామిషన్ ముద్రణ.


భగవద్గీత సంస్కృతము (శ్లోకములు)
అథ ప్రథమోऽధ్యాయః | అథ ద్వితీయోऽధ్యాయః | అథ తృతీయోऽధ్యాయః | అథ చతుర్థోऽధ్యాయః | అథ పఞ్చమోऽధ్యాయః | అథ షష్ఠోऽధ్యాయః | అథ సప్తమోऽధ్యాయః | అథాష్టమోऽధ్యాయః | అథ నవమోऽధ్యాయః | అథ దశమోऽధ్యాయః | అథైకాదశోऽధ్యాయః | అథ ద్వాదశోऽధ్యాయః | అథ త్రయోదశోऽధ్యాయః | అథ చతుర్దశోऽధ్యాయః | అథ పఞ్చదశోऽధ్యాయః | అథ షోడశోऽధ్యాయః | అథ సప్తదశోऽధ్యాయః | అథాష్టాదశోऽధ్యాయః | గీతా మహాత్మ్యము
భగవద్గీత - తెలుగు అనువాదము
అర్జునవిషాద యోగము | సాంఖ్య యోగము | కర్మ యోగము | జ్ఞాన యోగము | కర్మసన్యాస యోగము | ఆత్మసంయమ యోగము | జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము | అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము | రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము | విభూతి యోగము | విశ్వరూపసందర్శన యోగము | భక్తి యోగము | క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము | గుణత్రయవిభాగ యోగము | పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము | దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము | శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము | మోక్షసన్యాస యోగము | గీతా మహాత్మ్యము

బయట లింకులు[మార్చు]