భగవద్గీత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భగవద్గీత

శ్లోకములు - తెలుగు అనువాదము

 1. అథ ప్రథమోऽధ్యాయః - అర్జునవిషాద యోగము
 2. అథ ద్వితీయోऽధ్యాయః - సాంఖ్య యోగము
 3. అథ తృతీయోऽధ్యాయః - కర్మ యోగము
 4. అథ చతుర్థోऽధ్యాయః - జ్ఞాన యోగము
 5. అథ పఞ్చమోऽధ్యాయః - కర్మసన్యాస యోగము
 6. అథ షష్ఠోऽధ్యాయః - ఆత్మసంయమ యోగము
 7. అథ సప్తమోऽధ్యాయః - జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము
 8. అథాష్టమోऽధ్యాయః - అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము
 9. అథ నవమోऽధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము
 10. అథ దశమోऽధ్యాయః - విభూతి యోగము
 11. అథైకాదశోऽధ్యాయః - విశ్వరూపసందర్శన యోగము
 12. అథ ద్వాదశోऽధ్యాయః - భక్తి యోగము
 13. అథ త్రయోదశోऽధ్యాయః - క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము
 14. అథ చతుర్దశోऽధ్యాయః - గుణత్రయవిభాగ యోగము
 15. అథ పఞ్చదశోऽధ్యాయః - పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము
 16. అథ షోడశోऽధ్యాయః - దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము
 17. అథ సప్తదశోऽధ్యాయః - శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము
 18. అథాష్టాదశోऽధ్యాయః - మోక్షసన్యాస యోగముభగవద్గీత సంస్కృతము (శ్లోకములు)
అథ ప్రథమోऽధ్యాయః | అథ ద్వితీయోऽధ్యాయః | అథ తృతీయోऽధ్యాయః | అథ చతుర్థోऽధ్యాయః | అథ పఞ్చమోऽధ్యాయః | అథ షష్ఠోऽధ్యాయః | అథ సప్తమోऽధ్యాయః | అథాష్టమోऽధ్యాయః | అథ నవమోऽధ్యాయః | అథ దశమోऽధ్యాయః | అథైకాదశోऽధ్యాయః | అథ ద్వాదశోऽధ్యాయః | అథ త్రయోదశోऽధ్యాయః | అథ చతుర్దశోऽధ్యాయః | అథ పఞ్చదశోऽధ్యాయః | అథ షోడశోऽధ్యాయః | అథ సప్తదశోऽధ్యాయః | అథాష్టాదశోऽధ్యాయః | గీతా మహాత్మ్యము
భగవద్గీత - తెలుగు అనువాదము
అర్జునవిషాద యోగము | సాంఖ్య యోగము | కర్మ యోగము | జ్ఞాన యోగము | కర్మసన్యాస యోగము | ఆత్మసంయమ యోగము | జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము | అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము | రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము | విభూతి యోగము | విశ్వరూపసందర్శన యోగము | భక్తి యోగము | క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము | గుణత్రయవిభాగ యోగము | పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము | దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము | శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము | మోక్షసన్యాస యోగము | గీతా మహాత్మ్యము
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=భగవద్గీత&oldid=17029" నుండి వెలికితీశారు