జర్మనీదేశ విద్యావిధానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ విద్యాసాధన గ్రంథమాల: ప్రథమ పుష్పము


జర్మనీ దేశ విద్యా విధానము


---:కర్త:---

దాక్టర్ చిలుకూరి నారాయణ రావు,

ఎం.ఎ. ఎల్.టి., పి హెచ్ డి

అనంతపుర కళాశాలయందు సంస్కృతాంద్ర కర్ణాటక

భాషాధ్యాపకులు

శ్రీ సాధన ముద్రాక్షర శాల, అనంతపురము.

1930

సర్వ సామాన్యము

[వెల: ఒక రూపాయి]

ఆంధ్రదేశము బాగుగా గుర్తించియే యున్నది. అది మనదేశ భాష, అనగా దేశములోని పండిత పామరుల కందరికిన్ని తెలిసిన భాష. అదే మన మాతృభాష. అనగా మన తల్లులు వద్దనుంచి ఉగ్గుపాలతో నేర్చు కొన్న భాష.

ఈ గ్రంథమునకు కలిగిన ఆదరమును చూచుకొని ఇతర విగ్నాన బోధకములయిన గ్రంథములను ప్రకటిస్తాము.

ప్రకాశకులు.

విషయసూచిక

పుట.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30


7. పల్లెటూరి బడులు (ఫార్ షూలె)............................. 46 8.ఉన్నతవిద్య,........................ ....................... 55 9.జర్మినీలోని ఒక ఉన్నతపాఠశాల వర్ణనము............. 62 10.జర్మినీలోని పబ్లికు వసతి పాఠశాలలు................. 71 11. విశ్వవిద్యాలయాలు, వృత్తి కళాశాలలు .............. . 82 12.పెద్ద ఓట్టభన్య్కకీ వుద్తార్దుక వసతులు .................. 116 13.జర్మను వుద్తార్తుల సగజాఅర సంఘముల............... 120 14. జర్మనిలో యువజన సంరంభము ................. 133 15.కార్మిక విద్య. .............................................. 136 16. వాణిజ్య విద్య......................................... 153 17.స్త్రీవిద్య. ................................................ 160

</poem>

18.ఉపాద్యాయ శిక్షణము.................................................................. 165
19.జర్మను పరీక్షలు.......................................................................... 169
20. జీతములు, పించనులు............................................................... 175
21.వయస్సు మించిన వారి విద్య.......................................................... 177
22.విద్యా పరిశోదనాలయములు......................................................... 183
23.బడులలోని వస్తు ప్రదర్శన శాలలు................................................. 189
24.విశ్వవిద్యాలములకున్ను, పారిశ్రామిక కంపెనీలకున్న గల సంబంధము. 194
25. ముగింపు..................................................................................... 196


జర్మనీదేశ విద్యావిధానము

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.