హంసవింశతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Telugu Classics Popular Edition Series

హంసవింశతి

అయ్యలరాజు నారాయణామాత్య ప్రణీతము

పరిష్కర్త

సి.వి.సుబ్బన్న శతావధాని

ప్రచురణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

కళాభవన్, సైఫాబాదు, హైదరాబాదు-500 004

విషయ సూచిక

ప్రథమాశ్వాసము.

అవతారిక.
కథా ప్రారంభము.
చిత్రమహారాజ చరిత్రము.
సాతాని హేమావతి.
విష్ణుదాసుని విదేశ ప్రయాణ సన్నాహము.

మొదటి రాత్రి.

సాతాని భామిని ఱేనికడకుఁ బయనమగుట, హంస వారించి బుద్ధి సెప్పుట.

రెండవ రాత్రి కథ.

కక్కుర్తిబడి చచ్చిన నక్క.
బ్రాహ్మణ కుమారుని చదువు సంధ్యలు, తీర్థయాత్ర.

మూడవ రాత్రి కథ.

నాయకుని భార్య హేమరేఖ గుప్తగుణుఁ డను వైద్యుని గూడుట.
నాయకుని ఆయుధములు, పరిశ్రమ.
వైద్యుడు, వాని పరిశ్రమ.


ద్వితీయాశ్వాసము.

నాల్గవ రాత్రి కథ.

తొగట మగువ పాఱుపత్తె గానిఁ గూడుట.
నేఁతగాని యిల్లు.

అయిదవ రాత్రి కథ.

గొల్ల చిన్నది బాపన చిన్నవానిఁ గూడుట
గోప గృహము - గొఱ్ఱెలు.

ఆఱవ రాత్రి కథ.

చలిపందిరి - బ్రాహ్మణ సుందరి తెరువరిఁ గూడుట.

ఏడవ రాత్రి కథ.

కంసాలి కోమలి ధూర్తుఁడను శిష్యునిఁ గూడుట.

ఎనిమిదవ రాత్రి కథ.

కోమటి దంపతులు సంకేతస్థలమున బొరపాటునఁ గూడుట
కోమటిల్లు - అంగడి దినుసులు.

తృతీయాశ్వాసము.

తొమ్మిదవ రాత్రి కథ.

ముచ్చివాని భార్య తిరునాళ్ల గోవాళ్లఁ గూడుట.
మృగ పక్షుల పట్టి.
తిరునాళ్ల వేడుకలు.

పదవ రాత్రి కథ.

భూతవైద్యుని యిల్లా లొకరేయి నలుగురిని గూడుట.

పదునొకండవ రాత్రి కథ.

కడఁద్రోయఁబడిన బడబ తిరిపగానిఁ గూడుట.
పండిత పరిశ్రమ.
ధూర్త విద్యార్థి చేష్టలు.
బాల క్రీడలు.

పండ్రెండవ రాత్రి కథ.

శివదత్తయోగి సతి కోడిపందెగానిఁ గూడుట.
కోడి పందెములు - కోళ్లు

చతుర్థాశ్వాసము.

పదుమూడవ రాత్రి కథ.

నియోగి భార్య జోస్యుని గూడుట.
పర్వతములు, కంపచెట్లు, చిఱుచెట్లు, మహావృక్షములు, గణిత శాస్త్రము
జోస్యుని సరకులు.

పదునాల్గవ రాత్రి కథ.

కోమటిబోటి సుంకరి కొల్వుకానిఁ గూడుట.
వశీకరణ మంత్ర ప్రయోగము.

పదునేనవ రాత్రి కథ.

రెడ్డిసాని యొక పగ లిద్దఱినిఁ గూడుట.
కృషీవలు నిల్లు, ధాన్యములు, కాయలు.

పదునాఱవ రాత్రి కథ.

జాలరి బిత్తరి తైర్థికునిఁ గూడుట.
పడవలు, వలలు, జలచరములు, పుణ్యక్షేత్ర తీర్థ విశేషములు.

పంచమాశ్వాసము.

పదునేడవ రాత్రి కథ.

కుమ్మరి గుమ్మ సాలెవానిఁ గూడుట.
కుమ్మరి పరిశ్రమ.
గడ్డి రకములు.
గాలి - వాన.

పదునెనిమిదవ రాత్రి కథ.

అత్తకోడండ్రు ఉపపతులఁ గూడుట.
కొఱగాని కొడుకు.
నృత్య గాన విశేషములు.
స్త్రీ వశీకరణౌషధములు.
మర్లు మందు.

పందొమ్మిదవ రాత్రి కథ.

గాండ్లచేడె ద్విజవటువును గూడుట.
వసంతము.

ఇరువదవ రాత్రి కథ.

మంత్రికుమారుని భార్యలిద్దఱు నిద్దఱిని గూడుట.
కామినీ గర్హణము.
విదేశముల నుండి దిగుమతి యగు వస్తువులు.
భారతదేశ పుర గ్రామములు.