శ్రీ గీతామృత తరంగిణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రాప్తించిన స్థానము[మార్చు]

విషయసూచిక[మార్చు]

 1. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/అర్జునవిషాద యోగము
 2. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/సాంఖ్య యోగము
 3. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/కర్మ యోగము
 4. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/జ్ఞాన యోగము
 5. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/కర్మసన్యాస యోగము
 6. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/ఆత్మసంయమ యోగము
 7. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము
 8. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము
 9. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము
 10. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/విభూతి యోగము
 11. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/విశ్వరూపసందర్శన యోగము
 12. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/భక్తి యోగము
 13. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము
 14. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/గుణత్రయవిభాగ యోగము
 15. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము
 16. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము
 17. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము
 18. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/మోక్షసన్యాస యోగము


 1. శ్రీ గీతామృత తరంగిణి/శ్రీ గీతా మాహాత్మ్యముశ్రీ గీతామృత తరంగిణి
అర్జునవిషాద యోగము | సాంఖ్య యోగము | కర్మ యోగము | జ్ఞాన యోగము | కర్మసన్యాస యోగము | ఆత్మసంయమ యోగము | జ్ఞానవిజ్ఞాన యోగము | అక్షరపరబ్రహ్మ యోగము | రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగము | విభూతి యోగము | విశ్వరూపసందర్శన యోగము | భక్తి యోగము | క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగ యోగము | గుణత్రయవిభాగ యోగము | పురుషోత్తమప్రాప్తి యోగము | దైవాసురసంపద్విభాగ యోగము | శ్రద్దాత్రయవిభాగ యోగము | మోక్షసన్యాస యోగము