పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కేంద్రం, చాయా నాటికలు, సురభి వారి ఈత మట్టల బొమ్మలాట, ఊచ బొమ్మలాట........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170

తంజావూరులో జిక్కిణి వెలుగు, యక్షుల జిక్కిణి, జిక్కిణి దరువు, జిక్కిణి విధానం.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175

అరవెల్లి వెంకటాఖ్యుడు, కరకు గుండెల్ని కదిలించే కథా వస్తువు, హాస్యగాడు, సింగడే, ఇంతలో సింగి, సింగీ, సింగన్నల వాద వివాదాలు, అసలు ఆధారం.......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181

పంక్తి బాహ్యులు, వీధి ప్రాముఖ్యం, రంగస్థలం, తంజావూరు రాజులు, రాజులు రచించిన యక్షగానాలు, వీధి నాటకం లాక్షిణికుల నిర్వచనం, ప్రసిద్ధి చెందిన వీథినాటకాలు, నాటి వీధి నాటక రంగస్థలం, సూత్రధారుని విశిష్టత, సూత్రధారుని లక్షణం, విధూషకుడు, కూర్మిని కూర్చే చేటకుడు......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190

కుచేలపురం అంటే, సిద్దేంద్రహోగి సుద్దులు, వంశపారంపర్య వారసత్యం, భామాకలాపం, భామ వాచిక విధానం, గొల్ల కలాపం, తెరమీద జడ, కూచిపూడి భరత నాట్యం, మువ్వ గోపాల వదాలు, వీధి నాట రంగస్థలం, ప్రదర్శన ప్రారంభం.., పెక్కు నాటకాలు, ప్రతిభావంతులైన కళాకారులు, దాదినమ్మ భాగవత ప్రర్శన, ఆభరాణాలు, అలంకారాలు, తానీషా భూరివిరాళం, భామవేషపు నగలు, పండితుల సవాళ్ళు, క్షీణ దశ, కొత్త మెరుగులు , ఎందరో నిష్ణాతులు........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

గరుడాచల మహత్యం, జంఖండీ వీధినాటకం, తమ్మారపు వెంకటస్వామి వీధినాటకాలు, మాల నాటకాలు, యానాదుల భాగవతాలు, వెన్నెల నాటకాలు.......