సింహాసనద్వాత్రింశిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


సింహాసన ద్వాత్రింశిక

(కొరవి గోపరాజ ప్రణీతము)పరిష్కర్త

గడియారం రామకృష్ణశర్మ

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

కళాభవన్-సైఫాబాదు,
హైదరాబాదు-4

విషయసూచిక

పీఠిక

ప్రథమాశ్వాసము

కృత్యాది. దేవతాస్తోత్రాదికము
కవివంశావతారవర్ణనము
కథా ప్రారంభము
విక్రమార్కుని చరిత్రము
భోజరాజు సింహాసనమును త్రవ్వితీయించుట
బహుశ్రుతుని కథ

ద్వితీయాశ్వాసము

మొదటిబొమ్మ కథ
సుదర్శనుని కథ
చతురంగతజ్ఞుని కథ
రెండవబొమ్మ కథ
మూఁడవబొమ్మ కథ
గౌళికుని కథ

తృతీయాశ్వాసము

నాలుగవబొమ్మ కథ
ఐదవబొమ్మ కథ
ఆఱవబొమ్మ కథ

చతుర్థాశ్వాసము

ఏడవబొమ్మ కథ
ఎనిమిదవబొమ్మ కథ
శంఖపాలుని కథ
తొమ్మిదవబొమ్మ కథ

పంచమాశ్వాసము

పదవబొమ్మ కథ
పదునొకొండవబొమ్మ కథ
జీమూతవాహనుచరిత్రము
పండ్రెండవబొమ్మ కథ

షష్ఠాశ్వాసము

పదుమూఁడవబొమ్మ కథ
బ్రహ్మరాక్షసుని కథ
పదునాల్గవబొమ్మ కథ
రాజశేఖరుని కథ
పదునైదవకథ

సప్తమాశ్వాసము

పదాఱవబొమ్మ చెప్పినకథ
పదునేడవబొమ్మ కథ
పదునెనిమిదవ బొమ్మకథ

అష్టమాశ్వాసము

పందొమ్మిదవ బొమ్మకథ
ఇరువదియవబొమ్మకథ
ఇరువదియొకటవ బొమ్మకథ

నవమాశ్వాసము

ఇరువది రెండవ బొమ్మకథ
ఇరువదిమూఁడవ బొమ్మకథ
ఇరువదినాలుగవ బొమ్మకథ

దశమాశ్వాసము

ఇరువదియైదవ బొమ్మకథ
ఇరువదియాఱవ బొమ్మకథ
ఇరువదియేడవ బొమ్మకథ
మతిమంతుని కథ

ఏకాదశాశ్వాసము

ఇరువదియెనిమిదవ బొమ్మకథ
ఇరువదితొమ్మిదవ బొమ్మకథ
ముప్పదియవ బొమ్మకథ

ద్వాదశాశ్వాసము

ముప్పదియొకటవ బొమ్మకథ
వజ్రముకుటుని కథ
ముప్పదిరెండవ బొమ్మకథ

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.