అథర్వణవేదము - కాండము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ
  2. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ
  3. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ
  4. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ
  5. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ
  6. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ
  7. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 31 నుండి 35 వరకూ
  8. అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 36 నుండి 40 వరకూ


అథర్వణవేదము - కాండములు
కాండము 1 | కాండము 2 | కాండము 3 | కాండము 4 | కాండము 5 | కాండము 6 | కాండము 7 | కాండము 8 | కాండము 9 | కాండము 10 | కాండము 11 | కాండము 12 | కాండము 13 | కాండము 14 | కాండము 15 | కాండము 16 | కాండము 17 | కాండము 18 | కాండము 19 | కాండము 20