అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 26[మార్చు]

మన్వే వాం ద్యావాపృథివీ సుభోజసౌ సచేతసౌ యే అప్రథేథామమితా యోజనాని |

ప్రతిష్ఠే హ్యభవతం వసూనాం తే నో ముఞ్చతమంహసః ||౧||


ప్రతిష్ఠే హ్యభవతం వసూనాం ప్రవృద్ధే దేవీ సుభగే ఉరూచీ |

ద్యావాపృథివీ భవతం మే స్యోనే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౨||


అసన్తాపే సుతపసౌ హువే ऽహముర్వీ గమ్భీరే కవిభిర్నమస్యే |

ద్యావాపృథివీ భవతం మే స్యోనే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౩||


యే అమృతం బిభృథో యే హవీంషి యే స్రోత్యా బిభృథో యే మనుష్యాన్ |

ద్యావాపృథివీ భవతం మే స్యోనే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౪||


యే ఉస్రియా బిభృథో యే వనస్పతీన్యయోర్వాం విశ్వా భువనాన్యన్తః |

ద్యావాపృథివీ భవతం మే స్యోనే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౫||


యే కీలాలేన తర్పయథో యే ఘృతేన యాభ్యామృతే న కిం చన శక్నువన్తి |

ద్యావాపృథివీ భవతం మే స్యోనే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౬||


యన్మేదమభిశోచతి యేనయేన వా కృతం పౌరుషేయాన్న దైవాత్ |

స్తౌమి ద్యావాపృథివీ నాథితో జోహవీమి తే నో ముఞ్చతమమ్హసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 27[మార్చు]

మరుతాం మన్వే అధి మే బ్రువన్తు ప్రేమం వాజం వాజసాతే అవన్తు |

ఆశూనివ సుయమానహ్వ ఊతయే తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౧||


ఉత్సమక్షితం వ్యచన్తి యే సదా య ఆసిఞ్చన్తి రసమోషధీషు |

పురో దధే మరుతః పృశ్నిమాతౄంస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౨||


పయో ధేనూనాం రసమోషధీనాం జవమర్వతాం కవయో య ఇన్వథ |

శగ్మా భవన్తు మరుతో నః స్యోనాస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౩||


అపః సముద్రాద్దివముద్వహన్తి దివస్పృథివీమభి యే సృజన్తి |

యే అద్భిరీశానా మరుతశ్చరన్తి తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౪||


యే కీలాలేన తర్పయన్తి యే ఘృతేన యే వా వయో మేదసా సంసృజన్తి |

యే అద్భిరీశానా మరుతో వర్షయన్తి తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౫||


యదీదిదం మరుతో మారుతేన యది దేవా దైవ్యేనేదృగార |

యూయమీశిధ్వే వసవస్తస్య నిష్కృతేస్తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౬||


తిగ్మమనీకమ్విదితం సహస్వన్మారుతం శర్ధః పృతనాసూగ్రమ్ |

స్తౌమి మరుతో నాథితో జోహవీమి తే నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 28[మార్చు]

భవాశర్వౌ మన్వే వాం తస్య విత్తం యయోర్వామిదం ప్రదిశి యద్విరోచతే |

యావస్యేశాథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౧||


యయోరభ్యభ్వ ఉత యద్దూరే చిద్యౌ విదితావిషుభృతామసిష్ఠౌ |

యావస్యేశథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౨||


సహస్రాక్షౌ వృత్రహనా హువేహం దూరేగవ్యూతీ స్తువన్నేమ్యుగ్రౌ |

యావస్యేశథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౩||


యావారేభాథే బహు సాకమగ్రే ప్ర చేదస్రాష్ట్రమభిభాం జనేషు |

యావస్యేశథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౪||


యయోర్వధాన్నాపపద్యతే కశ్చనాన్తర్దేవేషూత మానుషేషు |

యావస్యేశథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౫||


యః కృత్యాకృన్మూలకృద్యాతుధానో ని తస్మిన్ధత్తం వజ్రముగ్రౌ |

యావస్యేశథే ద్విపదో యౌ చతుష్పదస్తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౬||


అధి నో బ్రూతం పృతనాసూగ్రౌ సం వజ్రేణ సృజతం యః కిమీదీ |

స్తౌమి భవాశర్వౌ నాథితో జోహవీమి తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 29[మార్చు]

మన్వే వాం మిత్రావరుణావృతావృధౌ సచేతసౌ ద్రుహ్వణో యౌ నుదేథే |

ప్ర సత్యావానమవథో భరేషు తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౧||


సచేతసౌ ద్రుహ్వణో యౌ నుదేథే ప్ర సత్యావానమవథో భరేషు |

యౌ గఛథో నృచక్షసౌ బభ్రుణా సుతం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౨||


యావఙ్గిరసమవథో యావగస్తిం మిత్రావరుణా జమదగ్నిమత్త్రిమ్ |

యౌ కశ్యపమవథో యౌ వసిష్ఠం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౩||


యౌ శ్యావాశ్వమవథో వాధ్ర్యశ్వం మిత్రావరుణా పురుమీఢమత్త్రిమ్ |

యౌ విమదమవథో సప్తవధ్రిం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౪||


యౌ భరద్వాజమవథో యౌ గవిష్ఠిరం విశ్వామిత్రం వరుణ మిత్ర కుత్సమ్ |

యౌ కక్షీవన్తమవథో ప్రోత కణ్వం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౫||


యౌ మేధాతిథిమవథో యౌ త్రిశోకం మిత్రావరుణావుశనామ్కావ్యం యౌ |

యౌ గోతమమవథో ప్రోత ముగ్దలం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౬||


యయో రథః సత్యవర్త్మ ర్జురశ్మిర్మిథుయా చరన్తమభియాతి దూషయన్ |

స్తౌమి మిత్రావరుణౌ నాథితో జోహవీమి తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 30[మార్చు]

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామ్యహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః |

అహం మిత్రావరునోభా బిభర్మ్యహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినోభా ||౧||


అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానామ్ |

తాం మా దేవా వ్యదధుః పురుత్రా భూరిస్థాత్రాం భూర్యావేశయన్తః ||౨||


అహమేవ స్వయమిదం వదామి జుష్టం దేవానాముత మానుషాణామ్ |

యం కామయే తన్తముగ్రం కృణోమి తం బ్రహ్మాణం తమృషిం తం సుమేధామ్ ||౩||


మయా సో ऽన్నమత్తి యో విపశ్యతి యః ప్రాణతి య ఈమ్శృణోత్యుక్తమ్ |

అమన్తవో మాం త ఉప క్షియన్తి శ్రుధి శ్రుత శ్రుద్ధేయం తే వదామి ||౪||


అహం రుద్రాయ ధనురా తనోమి బ్రహ్మద్విషే శరవే హన్తవా ఉ |

అహం జనాయ సమదం కృణోమి అహమ్ద్యావాపృథివీ ఆ వివేశ ||౫||


అహం సోమమాహనసం బిభర్మ్యహం త్వష్టారముత పూషణం భగమ్ |

అహం దధామి ద్రవిణా హవిష్మతే సుప్రావ్యా౩ యజమానాయ సున్వతే ||౬||


అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్మమ యోనిరప్స్వ౧న్తః సముద్రే |

తతో వి తిష్ఠే భువనాని విశ్వోతామూం ద్యాం వర్ష్మణోప స్పృశామి ||౭||


అహమేవ వాతైవ ప్ర వామ్యారభమాణా భువనాని విశ్వా |

పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యైతావతీ మహిమ్నా సం బభూవ ||౮||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము