అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 21[మార్చు]

ఆ గావో అగ్మన్నుత భద్రమక్రన్త్సీదన్తు గోష్ఠే రణయన్త్వస్మే |

ప్రజావతీః పురురూపా ఇహ స్యురిన్ద్రాయ పూర్వీరుషసో దుహానాః ||౧||


ఇన్ద్రో యజ్వనే గృణతే చ శిక్షత ఉపేద్దదాతి న స్వం ముషాయతి |

భూయోభూయో రయిమిదస్య వర్ధయన్నభిన్నే ఖిల్యే ని దధాతి దేవయుమ్ ||౨||


న తా నశన్తి న దభాతి తస్కరో నాసామామిత్రో వ్యథిరా దధర్షతి |

దేవాంశ్చ యాభిర్యజతే దదాతి చ జ్యోగిత్తాభిః సచతే గోపతిః సహ ||౩||


న తా అర్వా రేణుకకాటో ऽశ్నుతే న సంస్కృతత్రముప యన్తి తా అభి |

ఉరుగాయమభయం తస్య తా అను గావో మర్తస్య వి చరన్తి యజ్వనః ||౪||


గావో భగో గావ ఇన్ద్రో మ ఇఛాద్గావ సోమస్య ప్రథమస్య భక్షః |

ఇమా యా గావః స జనాస ఇన్ద్ర ఇఛామి హృదా మనసా చిదిన్ద్రమ్ ||౫||


యూయం గావో మేదయథ కృశం చిదశ్రీరం చిత్కృణుథా సుప్రతీకమ్ |

భద్రం గృహం కృణుథ భద్రవాచో బృహద్వో వయ ఉచ్యతే సభాసు ||౬||


ప్రజావతీః సూయవసే రుశన్తీః శుద్ధా అపః సుప్రపాణే పిబన్తీః |

మా వ స్తేన ఈశత మాఘశంసః పరి వో రుద్రస్య హేతిర్వృణక్తు ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 22[మార్చు]

ఇమమిన్ద్ర వర్ధయ క్షత్రియం మే ఇమం విశామేకవృషం కృణు త్వమ్ |

నిరమిత్రానక్ష్ణుహ్యస్య సర్వాంస్తాన్రన్ధయాస్మా అహముత్తరేషు ||౧||


ఏమం భజ గ్రామే అశ్వేషు గోషు నిష్టం భజ యో అమిత్రో అస్య |

వర్ష్మ క్షత్రాణామయమస్తు రాజేన్ద్ర శత్రుం రన్ధయ సర్వమస్మై ||౨||


అయమస్తు ధనపతిర్ధనానామయం విశాం విశ్పతిరస్తు రాజా |

అస్మిన్నిన్ద్ర మహి వర్చాంసి ధేహ్యవర్చసం కృణుహి శత్రుమస్య ||౩||


అస్మై ద్యావాపృథివీ భూరి వామం దుహాథాం ఘర్మదుఘే ఇవ ధేనూ |

అయం రాజా ప్రియ ఇన్ద్రస్య భూయాత్ప్రియో గవామోషధీనాం పశూనామ్ ||౪||


యునజ్మి త ఉత్తరావన్తమిన్ద్రం యేన జయన్తి న పరాజయన్తే |

యస్త్వా కరదేకవృషం జనానాముత రాజ్ఞాముత్తమం మానవానామ్ ||౫||


ఉత్తరస్త్వమధరే తే సపత్నా యే కే చ రాజన్ప్రతిశత్రవస్తే |

ఏకవృష ఇన్ద్రసఖా జిగీవాం ఛత్రూయతామా భరా భోజనాని ||౬||


సింహప్రతీకో విశో అద్ధి సర్వా వ్యాఘ్రప్రతీకో ऽవ బాధస్వ శత్రూన్ |

ఏకవృష ఇన్ద్రసఖా జిగీవాం ఛత్రూయతామా ఖిదా భోజనాని ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 23[మార్చు]

అగ్నేర్మన్వే ప్రథమస్య ప్రచేతసః పాఞ్చజన్యస్య బహుధా యమిన్ధతే |

విశోవిశః ప్రవిశివాంసమీమహే స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౧||


యథా హవ్యం వహసి జాతవేదో యథా యజ్ఞం కల్పయసి ప్రజానన్ |

ఏవా దేవేభ్యః సుమతిం న ఆ వహ స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౨||


యామన్యమన్నుపయుక్తం వహిష్ఠం కర్మఙ్కర్మన్నాభగమగ్నిమీడే |

రక్షోహణం యజ్ఞవృధం ఘృతాహుతం స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౩||


సుజాతం జాతవేదసమగ్నిం వైశ్వానరం విభుమ్ |

హవ్యవాహం హవామహే స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౪||


యేన ఋషయో బలమద్యోతయన్యుజా యేనాసురాణామయువన్త మాయాః |

యేనాగ్నినా పణీనిన్ద్రో జిగాయ స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౫||


యేన దేవా అమృతమన్వవిన్దన్యేనౌషధీర్మధుమతీరకృణ్వన్ |

యేన దేవాః స్వ౧రాభరన్త్స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౬||


యస్యేదం ప్రదిశి యద్విరోచతే యజ్జాతం జనితవ్యం చ కేవలమ్ |

స్తౌమ్యగ్నిం నథితో జోహవీమి స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 24[మార్చు]

ఇన్ద్రస్య మన్మహే శశ్వదిదస్య మన్మహే వృత్రఘ్న స్తోమా ఉప మేమ ఆగుః |

యో దాశుషః సుకృతో హవమేతి స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౧||


య ఉగ్రీణాముగ్రబాహుర్యయుర్యో దానవానాం బలమారురోజ |

యేన జితాః సిన్ధవో యేన గావః స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౨||


యశ్చర్షణిప్రో వృషభః స్వర్విద్యస్మై గ్రావాణః ప్రవదన్తి నృమ్ణమ్ |

యస్యాధ్వరః సప్తహోతా మదిష్ఠః స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౩||


యస్య వశాస ఋషభాస ఉక్షణో యస్మై మీయన్తే స్వరవః స్వర్విదే |

యస్మై శుక్రః పవతే బ్రహ్మశుమ్భితః స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౪||


యస్య జుష్టిం సోమినః కామయన్తే యం హవన్త ఇషుమన్తం గవిష్టౌ |

యస్మిన్నర్కః శిశ్రియే యస్మిన్నోజః స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౫||


యః ప్రథమః కర్మకృత్యాయ జజ్ఞే యస్య వీర్యమ్ప్రథమస్యానుబుద్ధమ్ |

యేనోద్యతో వజ్రో ऽభ్యాయతాహిం స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౬||


యః సంగ్రామాన్నయతి సం యుధే వశీ యః పుష్టాని సంసృజతి దూయాని |

స్తౌమీన్ద్రం నాథితో జోహవీమి స నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 25[మార్చు]

వాయోః సవితుర్విదథాని మన్మహే యావాత్మన్వద్విశథో యౌ చ రక్షథః |

యౌ విశ్వస్య పరిభూ బభూవథుస్తౌ నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౧||


యయోః సంఖ్యాతా వరిమా పార్హివాని యాభ్యాం రజో యుపితమన్తరిక్షే |

యయోః ప్రాయం నాన్వానశే కశ్చన తౌ నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౨||


తవ వ్రతే ని విశన్తే జనాసస్త్వయ్యుదితే ప్రేరతే చిత్రభానో |

యువం వాయో సవితా చ భువనాని రక్షథస్తౌ నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౩||


అపేతో వాయో సవితా చ దుష్కృతమప రక్షాంసి శిమిదాం చ సేధతమ్ |

సం హ్యూర్జయా సృజథః సం బలేన తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౪||


రయిం మే పోషం సవితోత వాయుస్తనూ దక్షమా సువతాం సుశేవమ్ |

అయక్ష్మతాతిం మహ ఇహ ధత్తం తౌ నో ముఞ్చతమంహసః ||౫||


ప్ర సుమతిం సవితర్వాయ ఊతయే మహస్వన్తం మత్సరం మాదయాథః |

అర్వాగ్వామస్య ప్రవతో ని యఛతం తౌ నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౬||


ఉప శ్రేష్ఠా న ఆశిషో దేవయోర్ధామన్నస్థిరన్ |

స్తౌమి దేవం సవితారం చ వాయుం తౌ నో ముఞ్చన్త్వంహసః ||౭||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము