అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 16[మార్చు]

బృహనేషామధిష్ఠాతా అన్తికాదివ పశ్యతి |

య స్తాయన్మన్యతే చరన్త్సర్వం దేవా ఇదం విదుః ||౧||


యస్తిష్ఠతి చరతి యశ్చ వఞ్చతి యో నిలాయం చరతి యః ప్రతఙ్కమ్ |

ద్వౌ సంనిషద్య యన్మన్త్రయేతే రాజా తద్వేద వరుణస్తృతీయః ||౨||


ఉతేయం భూమిర్వరుణస్య రాజ్ఞ ఉతాసౌ ద్యౌర్బృహతీ దూరేఅన్తా |

ఉతో సముద్రౌ వరుణస్య కుక్షీ ఉతాస్మిన్నల్ప ఉదకే నిలీనః ||౩||


ఉత యో ద్యామతిసర్పాత్పరస్తాన్న స ముచ్యాతై వరుణస్య రాజ్ఞః |

దివ స్పశః ప్ర చరన్తీదమస్య సహస్రాక్షా అతి పశ్యన్తి భూమిమ్ ||౪||


సర్వం తద్రాజా వరుణో వి చష్టే యదన్తరా రోదసీ యత్పరస్తాత్ |

సంఖ్యాతా అస్య నిమిషో జనానామక్షానివ శ్వఘ్నీ ని మినోతి తాని ||౫||


యే తే పాశా వరుణ సప్తసప్త త్రేధా తిష్ఠన్తి విషితా రుషన్తః |

ఛినన్తు సర్వే అనృతం వదన్తం యః సత్యవాద్యతి తం సృజన్తు ||౬||


శతేన పాశైరభి ధేహి వరుణైనం మా తే మోచ్యనృతవాఙ్నృచక్షః |

ఆస్తాం జాల్మ ఉదరం శ్రంశయిత్వా కోశ ఇవాబన్ధః పరికృత్యమానః ||౭||


యః సమాభ్యో౩ వరుణో యో వ్యాభ్యో౩ యః సందేశ్యో౩ వరుణో యో విదేశ్యో |

యో దైవో వరుణో యశ్చ మానుషః ||౮||


తైస్త్వా సర్వైరభి ష్యామి పాశైరసావాముష్యాయణాముష్యాః పుత్ర |

తాను తే సర్వాననుసందిశామి ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 17[మార్చు]

ఈశాణాం త్వా భేషజానాముజ్జేష ఆ రభామహే |

చక్రే సహస్రవీర్యమ్సర్వస్మా ఓషధే త్వా ||౧||


సత్యజితం శపథయావనీం సహమానాం పునఃసరామ్ |

సర్వాః సమహ్వ్యోషధీరితో నః పారయాదితి ||౨||


యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే |

యా రసస్య హరణాయ జాతమారేభే తోకమత్తు సా ||౩||


యాం తే చక్రురామే పాత్రే యాం చక్రుర్నీలలోహితే |

ఆమే మాంసే కృత్యాం యాం చక్రుస్తయా కృత్యాకృతో జహి ||౪||


దౌష్వప్న్యం దౌర్జీవిత్యం రక్షో అభ్వమరాయ్యః |

దుర్ణామ్నీః సర్వా దుర్వాచస్తా అస్మన్నాశయామసి ||౫||


క్షుధామారం తృష్ణామారమగోతామనపత్యతామ్ |

అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ||౬||


తృష్ణామారం క్షుధామారం అథో అక్షపరాజయమ్ |

అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ||౭||


అపామార్గ ఓషధీనాం సర్వాసామేక ఇద్వశీ |

తేన తే మృజ్మ ఆస్థితమథ త్వమగదశ్చర ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 18[మార్చు]

సమం జ్యోతిః సూర్యేణాహ్నా రాత్రీ సమావతీ |

కృణోమి సత్యమూతయే ऽరసాః సన్తు కృత్వరీః ||౧||


యో దేవాః కృత్యాం కృత్వా హరాదవిదుషో గృహమ్ |

వత్సో ధారురివ మాతరం తం ప్రత్యగుప పద్యతామ్ ||౨||


అమా కృత్వా పాప్మానం యస్తేనాన్యం జిఘాంసతి |

అశ్మానస్తస్యాం దగ్ధాయాం బహులాః పట్కరిక్రతి ||౩||


సహస్రధామన్విశిఖాన్విగ్రీవాం ఛాయయా త్వమ్ |

ప్రతి స్మ చక్రుషే కృత్యాం ప్రియాం ప్రియావతే హర ||౪||


అనయాహమోషధ్యా సర్వాః కృత్యా అదూదుషమ్ |

యాం క్షేత్రే చక్రుర్యాం గోషు యాం వా తే పురుషేషు ||౫||


యశ్చకార న శశాక కర్తుం శశ్రే పాదమఙ్గురిమ్ |

చకార భద్రమస్మభ్యమాత్మనే తపనమ్తు సః ||౬||


అపామార్గో ऽప మార్ష్టు క్షేత్రియం శపథశ్చ యః |

అపాహ యాతుధానీరప సర్వా అరాయ్యః ||౭||


అపమృజ్య యాతుధానానప సర్వా అరాయ్యః |

అపామార్గ త్వయా వయం సర్వం తదప మృజ్మహే ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 19[మార్చు]

ఉతో అస్యబన్ధుకృదుతో అసి ను జామికృత్ |

ఉతో కృత్యాకృతః ప్రజాం నదమివా ఛిన్ధి వార్షికమ్ ||౧||


బ్రాహ్మణేన పర్యుక్తాసి కణ్వేన నార్షదేన |

సేనేవైషి త్విషీమతీ న తత్ర భయమస్తి యత్ర ప్రాప్నోష్యోషధే ||౨||


అగ్రమేష్యోషధీనాం జ్యోతిషేవాభిదీపయన్ |

ఉత త్రాతాసి పాకస్యాథో హన్తాసి రక్షసః ||౩||


యదదో దేవా అసురాంస్త్వయాగ్రే నిరకుర్వత |

తతస్త్వమధ్యోషధే ऽపామార్గో అజాయథాః ||౪||


విభిన్దతీ శతశాఖా విభిన్దన్నామ తే పితా |

ప్రత్యగ్వి భిన్ధి త్వం తం యో అస్మాం అభిదాసతి ||౫||


అసద్భూమ్యాః సమభవత్తద్యామేతి మహద్వ్యచః |

తద్వై తతో విధూపాయత్ప్రత్యక్కర్తారమృఛతు ||౬||


ప్రత్యఙ్హి సంబభూవిథ ప్రతీచీనపలస్త్వమ్ |

సర్వాన్మచ్ఛపథామధి వరీయో యావయా వధమ్ ||౭||


శతేన మా పరి పాహి సహస్రేణాభి రక్షా మా |

ఇన్ద్రస్తే వీరుధాం పత ఉగ్ర ఓజ్మానమా దధత్ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 20[మార్చు]

ఆ పశ్యతి ప్రతి పశ్యతి పరా పశ్యతి పశ్యతి |

దివమన్తరిక్షమాద్భూమిం సర్వం తద్దేవి పశ్యతి ||౧||


తిస్రో దివస్తిస్రః పృథివీః షట్చేమాః ప్రదిశాః పృథక్ |

త్వయాహం సర్వా భూతాని పశ్యాని దేవ్యోషధే ||౨||


దివ్యస్య సుపర్ణస్య తస్య హాసి కనీనికా |

సా భూమిమా రురోహిథ వహ్యం శ్రాన్తా వధూరివ ||౩||


తాం మే సహస్రాక్షో దేవో దక్షిణే హస్త ఆ దధత్ |

తయాహం సర్వం పశ్యామి యశ్చ శూద్ర ఉతార్యః ||౪||


ఆవిష్కృణుష్వ రూపాని మాత్మానమప గూహథాః |

అథో సహస్రచక్షో త్వం ప్రతి పశ్యాః కిమీదినః ||౫||


దర్శయ మా యాతుధానాన్దర్శయ యాతుధాన్యః |

పిశాచాన్త్సర్వాన్దర్శయేతి త్వా రభ ఓషధే ||౬||


కశ్యపస్య చక్షురసి శున్యాశ్చ చతురక్ష్యాః |

వీధ్రే సూర్యమివ సర్పన్తం మా పిశాచం తిరస్కరః ||౭||


ఉదగ్రభం పరిపాణాద్యాతుధానం కిమీదినమ్ |

తేనాహం సర్వం పశ్యామ్యుత శూద్రముతార్యమ్ ||౮||


యో అన్తరిక్షేణ పతతి దివమ్యశ్చ అతిసర్పతి |

భూమిం యో మన్యతే నాథం తం పిశాచమ్ప్ర దర్శయ ||౯||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము