అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 11[మార్చు]

అనడ్వాన్దాధార పృథివీముత ద్యామనడ్వాన్దాధారోర్వ౧న్తరిక్షమ్ |

అనడ్వాన్దాధార ప్రదిశః షడుర్వీరనడ్వాన్విశ్వం భువనమా వివేశ ||౧||


అనడ్వానిన్ద్రః స పశుభ్యో వి చష్టే త్రయాం ఛక్రో వి మిమీతే అధ్వనః |

భూతం భవిష్యద్భువనా దుహానః సర్వా దేవానామ్చరతి వ్రతాని ||౨||


ఇన్ద్రో జాతో మనుష్యేష్వన్తర్ఘర్మస్తప్తశ్చరతి శోశుచానః |

సుప్రజాః సన్త్స ఉదారే న సర్షద్యో నాశ్నీయాదనడుహో విజానన్ ||౩||


అనడ్వాన్దుహే సుకృతస్య లోక అैనం ప్యాయయతి పవమానః పురస్తాత్ |

పర్జన్యో ధారా మరుత ఊధో అస్య యజ్ఞః పయో దక్షిణా దోహో అస్య ||౪||


యస్య నేశే యజ్ఞపతిర్న యజ్ఞో నాస్య దాతేశే న ప్రతిగ్రహీతా |

యో విశ్వజిద్విశ్వభృద్విశ్వకర్మా ఘర్మం నో బ్రూత యతమశ్చతుష్పాత్ ||౫||


యేన దేవాః స్వరారురుహుర్హిత్వా శరీరమమృతస్య నాభిమ్ |

తేన గేష్మ సుకృతస్య లోకం ఘర్మస్య వ్రతేన తపసా యశస్యవః ||౬||


ఇన్ద్రో రూపేణాగ్నిర్వహేన ప్రజాపతిః పరమేష్ఠీ విరాట్ |

విశ్వానరే అక్రమత వైశ్వానరే అక్రమతానదుహ్యక్రమత |

సో ऽదృంహయత సో ऽధారయత ||౭||


మధ్యమేతదనడుహో యత్రైష వహ ఆహితః |

ఏతావదస్య ప్రాచీనం యావాన్ప్రత్యఙ్సమాహితః ||౮||


యో వేదానదుహో దోహాన్సప్తానుపదస్వతః |

ప్రజాం చ లోకం చాప్నోతి తథా సప్తఋషయో విదుః ||౯||


పద్భిః సేదిమవక్రామన్నిరాం జఙ్ఘాభిరుత్ఖిదన్ |

స్రమేణానడ్వాన్కీలాలం కీనాశశ్చాభి గఛతః ||౧౦||


ద్వాదశ వా ఏతా రాత్రీర్వ్రత్యా ఆహుః ప్రజాపతేః |

తత్రోప బ్రహ్మ యో వేద తద్వా అనడుహో వ్రతమ్ ||౧౧||


దుహే సాయం దుహే ప్రాతర్దుహే మధ్యందినం పరి |

దోహా యే అస్య సంయన్తి తాన్విద్మానుపదస్వతః ||౧౨||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 12[మార్చు]

రోహణ్యసి రోహణ్యస్థ్నశ్ఛిన్నస్య రోహణీ |

రోహయేదమరున్ధతి ||౧||


యత్తే రిష్టం యత్తే ద్యుత్తమస్తి పేష్ట్రం త ఆత్మని |

ధాతా తద్భద్రయా పునః సం దధత్పరుషా పరుః ||౨||


సం తే మజ్జా మజ్ఞా భవతు సము తే పరుషా పరుః |

సం తే మాంసస్య విస్రస్తం సమస్థ్యపి రోహతు ||౩||


మజ్జా మజ్ఞా సం ధీయతాం చర్మణా చర్మ రోహతు |

అసృక్తే అస్థి రోహతు మాంసం మాంసేన రోహతు ||౪||


లోమ లోమ్నా సం కల్పయా త్వచా సం కల్పయా త్వచమ్ |

అసృక్తే అస్థి రోహతు ఛిన్నం సం ధేహ్యోషధే ||౫||


స ఉత్తిష్ఠ ప్రేహి ప్ర ద్రవ రథః సుచక్రః |

సుపవిః సునాభిః ప్రతి తిష్ఠోర్ధ్వః ||౬||


యది కర్తం పతిత్వా సంశశ్రే యది వాస్మా ప్రహృతో జఘాన |

ఋభూ రథస్యేవాఙ్గాని సం దధత్పరుషా పరుః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 13[మార్చు]

ఉత దేవా అవహితం దేవా ఉన్నయథా పునః |

ఉతాగశ్చక్రుషం దేవా దేవా జీవయథా పునః ||౧||


ద్వావిమౌ వాతౌ వాత ఆ సిన్ధోరా పరావతః |

దక్షం తే అన్య ఆవాతు వ్యన్యో వాతు యద్రపః ||౨||


ఆ వాత వాహి భేషజం వి వాత వాహి యద్రపః |

త్వం హి విశ్వభేషజ దేవానాం దూత ఈయసే ||౩||


త్రాయన్తామిమం దేవాస్త్రాయన్తాం మరుతాం గణాః |

త్రాయన్తాం విశ్వా భూతాని యథాయమరపా అసత్ ||౪||


ఆ త్వాగమం శంతాతిభిరథో అరిష్టతాతిభిః |

దక్షం త ఉగ్రమాభారిషం పరా యక్ష్మం సువామి తే ||౫||


అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః |

అయం మే విశ్వభేషజో ऽయం శివాభిమర్శనః ||౬||


హస్తాభ్యాం దశశాఖాభ్యాం జిహ్వా వాచః పురోగవీ |

అనామయిత్నుభ్యాం హస్తాభ్యాం తాభ్యాం త్వాభి మృశామసి ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 14[మార్చు]

అజో హ్యగ్నేరజనిష్ట శోకాత్సో అపశ్యజ్జనితారమగ్రే |

తేన దేవా దేవతామగ్రా ఆయన్తేన రోహాన్రురుహుర్మేధ్యాసః ||౧||


క్రమధ్వమగ్నినా నాకముఖ్యాన్హస్తేషు బిభ్రతః |

దివస్పృష్ఠం స్వర్గత్వా మిశ్రా దేవేభిరాధ్వమ్ ||౨||


పృష్ఠాత్పృథివ్యా అహమన్తరిక్షమారుహమన్తరిక్షాద్దివమారుహమ్ |

దివో నాకస్య పృష్ఠాత్స్వ౧ర్జ్యోతిరగామహమ్ ||౩||


స్వ౧ర్యన్తో నాపేక్షన్త ఆ ద్యాం రోహన్తి రోదసీ |

యజ్ఞం యే విశ్వతోధారం సువిద్వాంసో వితేనిరే ||౪||


అగ్నే ప్రేహి ప్రథమో దేవతానాం చక్షుర్దేవానాముత మానుషానామ్ |

ఇయక్షమాణా భృగుభిః సజోషాః స్వర్యన్తు యజమానాః స్వస్తి ||౫||


అజమనజ్మి పయసా ఘృతేన దివ్యం సుపర్నం పయసం బృహన్తమ్ |

తేన గేష్మ సుకృతస్య లోకం స్వరారోహన్తో అభి నాకముత్తమమ్ ||౬||


పఞ్చౌదనం పఞ్చభిరఙ్గులిభిర్దర్వ్యోద్ధర పఞ్చధైతమోదనమ్ |

ప్రాచ్యాం దిశి శిరో అజస్య ధేహి దక్షిణాయాం దిశి దక్షిణం ధేహి పార్శ్వమ్ ||౭||


ప్రతీచ్యాం దిశి భసదమస్య ధేహ్యుత్తరస్యాం దిశ్యుత్తరం ధేహి పార్శ్వమ్ |

ఊర్ధ్వాయాం దిశ్య౧జస్యానూకం ధేహి దిశి ధ్రువాయాం ధేహి పాజస్యమన్తరిక్షే మధ్యతో మధ్యమస్య ||౮||


శృతమజం శృతయా ప్రోర్ణుహి త్వచా సర్వైరఙ్గైః సంభృతం విశ్వరూపమ్ |

స ఉత్తిస్ఠేతో అభి నాకముత్తమం పద్భిశ్చతుర్భిః ప్రతి తిష్ఠ దిక్షు ||౯||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 15[మార్చు]

సముత్పతన్తు ప్రదిశో నభస్వతీః సమభ్రాణి వాతజూతాని యన్తు |

మహఋషభస్య నదతో నభస్వతో వాశ్రా ఆపః పృథివీం తర్పయన్తు ||౧||


సమీక్షయన్తు తవిషాః సుదానవో ऽపాం రసా ఓషధీభిః సచన్తామ్ |

వర్షస్య సర్గా మహయన్తు భూమిం పృథగ్జాయన్తామోషధయో విశ్వరూపాః ||౨||


సమీక్షయస్వ గాయతో నభాంస్యపామ్వేగాసహ్పృథగుద్విజన్తామ్ |

వర్షస్య సర్గా మహయన్తు భూమిం పృథగ్జాయన్తామ్వీరుధో విశ్వరూపాః ||౩||


గణాస్త్వోప గాయన్తు మారుతాః పర్జన్య ఘోషిణః పృథక్ |

సర్గా వర్షస్య వర్షతో వర్షన్తు పృథివీమను ||౪||


ఉదీరయత మరుతః సముద్రతస్త్వేషో అర్కో నభ ఉత్పాతయాథ |

మహఋషభస్య నదతో నభస్వతో వాశ్రా ఆపః పృథివీం తర్పయన్తు ||౫||


అభి క్రన్ద స్తనయార్దయోదధిం భూమిం పర్జన్య పయసా సమఙ్ధి |

త్వయా సృష్టం బహులమైతు వర్షమాశారైషీ కృశగురేత్వస్తమ్ ||౬||


సం వో ऽవన్తు సుదానవ ఉత్సా అజగరా ఉత |

మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘా వర్షన్తు పృథివీమను ||౭||


ఆశామాశాం వి ద్యోతతాం వాతా వాన్తు దిశోదిశః |

మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘాః సం యన్తు పృథివీమను ||౮||


ఆపో విద్యుదభ్రం వర్షం సం వో ऽవన్తు సుదానవ ఉత్సా అజగరా ఉత |

మరుద్భిః ప్రచ్యుతా మేఘాః ప్రావన్తు పృథివీమను ||౯||


అపామగ్నిస్తనూభిః సంవిదానో య ఓషధీనామధిపా బభూవ |

స నో వర్షం వనుతాం జాతవేదాః ప్రాణం ప్రజాభ్యో అమృతం దివస్పరి ||౧౦||


ప్రజాపతిః సలిలాదా సముద్రాదాప ఈరయన్నుదధిమర్దయాతి |

ప్ర ప్యాయతాం వృష్ణో అశ్వస్య రేతో ऽర్వానేతేన స్తనయిత్నునేహి ||౧౧||


అపో నిషిఞ్చన్నసురః పితా నః శ్వసన్తు గర్గరా అపాం వరుణావ నీచీరపః సృజ |

వదన్తు పృశ్నిబాహవో మణ్డూకా ఇరిణాను ||౧౨||


సంవత్సరం శశయానా బ్రాహ్మణా వ్రతచారిణః |

వాచమ్పర్జన్యజిన్వితాం ప్ర మణ్దూకా అవాదిషుః ||౧౩||


ఉపప్రవద మణ్డూకి వర్షం ఆ వద తాదురి |

మధ్యే హ్రదస్య ప్లవస్వ విగృహ్య చతురః పదః ||౧౪||


ఖణ్వఖా౩ఇ ఖైమఖా౩ఇ మధ్యే తదురి |

వర్షం వనుధ్వం పితరో మరుతాం మన ఇఛత ||౧౫||


మహాన్తం కోశముదచాభి షిఞ్చ సవిద్యుతం భవతు వాతు వాతః |

తన్వతాం యజ్ఞం బహుధా విసృష్టా ఆనన్దినీరోషధయో భవన్తు ||౧౬||


అధర్వణవేదముమూస:అధర్వణవేదము