అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 6 నుండి 10 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 6[మార్చు]

బ్రాహ్మణో జజ్ఞే ప్రథమో దశశీర్షో దశాస్యః |

స సోమం ప్రథమః పపౌ స చకారారసం విషమ్ ||౧||


యావతీ ద్యావాపృథివీ వరిమ్ణా యావత్సప్త సిన్ధవో వితష్ఠిరే |

వాచం విషస్య దూషణీం తామితో నిరవాదిషమ్ ||౨||


సుపర్ణస్త్వా గరుత్మాన్విష ప్రథమమావయత్ |

నామీమదో నారూరుప ఉతాస్మా అభవః పితుః ||౩||


యస్త ఆస్యత్పఞ్చాఙ్గురిర్వక్రాచ్చిదధి ధన్వనః |

అపస్కమ్భస్య శల్యాన్నిరవోచమహం విషమ్ ||౪||


శల్యాద్విషం నిరవోచమ్ప్రాఞ్జనాదుత పర్ణధేః |

అపాష్ఠాచ్ఛృఙ్గాత్కుల్మలాన్నిరవోచమహమ్విషమ్ ||౫||


అరసస్త ఇషో శల్యో ऽథో తే అరసం విషమ్ |

ఉతారసస్య వృక్షస్య ధనుష్టే అరసారసమ్ ||౬||


యే అపీషన్యే అదిహన్య ఆస్యన్యే అవాసృజన్ |

సర్వే తే వధ్రయః కృతా వధ్రిర్విషగిరిః కృతః ||౭||


వధ్రయస్తే ఖనితారో వధ్రిస్త్వమస్యోషధే |

వధ్రిః స పర్వతో గిరిర్యతో జాతమిదం విషమ్ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 7[మార్చు]

వారిదమ్వారయాతై వరణావత్యామధి |

తత్రామృతస్యాసిక్తం తేనా తే వారయే విషమ్ ||౧||


అరసం ప్రాచ్యం విషమరసం యదుదీచ్యమ్ |

అథేదమధరాచ్యం కరమ్భేణ వి కల్పతే ||౨||


కరమ్భం కృత్వా తిర్యం పీబస్పాకముదారథిమ్ |

క్షుధా కిల త్వా దుష్టనో జక్షివాన్త్స న రూరుపః ||౩||


వి తే మదం మదావతి శరమివ పాతయామసి |

ప్ర త్వా చరుమివ యేషన్తం వచసా స్థాపయామసి ||౪||


పరి గ్రామమివాచితం వచసా స్థాపయామసి |

తిష్ఠా వృక్ష ఇవ స్థామ్న్యభ్రిఖాతే న రూరుపః ||౫||


పవస్తైస్త్వా పర్యక్రీణన్దూర్శేభిరజినైరుత |

ప్రక్రీరసి త్వమోషధే ऽభ్రిఖాతే న రూరుపః ||౬||


అనాప్తా యే వః ప్రథమా యాని కర్మాణి చక్రిరే |

వీరాన్నో అత్ర మా దభన్తద్వ ఏతత్పురో దధే ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 8[మార్చు]

భూతో భూతేషు పయ ఆ దధాతి స భూతానామధిపతిర్బభూవ |

తస్య మృత్యుశ్చరతి రాజసూయం స రాజా అను మన్యతామిదం ||౧||


అభి ప్రేహి మాప వేన ఉగ్రశ్చేత్తా సపత్నహా |

ఆ తిష్ఠ మిత్రవర్ధన తుభ్యమ్దేవా అధి బ్రువన్ ||౨||


ఆతిష్ఠన్తం పరి విశ్వే అభూషం ఛ్రియం వసానశ్చరతి స్వరోచిః |

మహత్తద్వృష్ణో అసురస్య నామా విశ్వరూపో అమృతాని తస్థౌ ||౩||


వ్యాఘ్రో అధి వైయాఘ్రే వి క్రమస్వ దిశో మహీః |

విశస్త్వా సర్వా వాఞ్ఛన్త్వాపో దివ్యాః పయస్వతీః ||౪||


యా ఆపో దివ్యాః పయసా మదన్త్యన్తరిక్ష ఉత వా పృథివ్యామ్ |

తాసాం త్వా సర్వాసామపామభి షిఞ్చామి వర్చసా ||౫||


అభి త్వా వర్చసాసిచన్నాపో దివ్యాః పయస్వతీహ్ |

యథాసో మిత్రవర్ధనస్తథా త్వా సవితా కరత్ ||౬||


ఏనా వ్యాఘ్రం పరిషస్వజానాః సింహం హిన్వన్తి మహతే సౌభగాయ |

సముద్రం న సుభువస్తస్థివాంసం మర్మృజ్యన్తే ద్వీపినమప్స్వ౧న్తః ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 9[మార్చు]

ఏహి జీవం త్రాయమాణం పర్వతస్యాస్యక్ష్యమ్ |

విశ్వేభిర్దేవైర్దత్తం పరిధిర్జీవనాయ కమ్ ||౧||


పరిపాణం పురుషాణాం పరిపాణం గవాం అసి |

అశ్వానామర్వతామ్పరిపాణాయ తస్థిషే ||౨||


ఉతాసి పరిపాణమ్యాతుజమ్భనమాఞ్జన |

ఉతామృతస్య త్వం వేత్థాథో అసి జీవభోజనమథో హరితభేషజమ్ ||౩||


యస్యాఞ్జన ప్రసర్పస్యఙ్గమఙ్గమ్పరుష్పరుః |

తతో యక్ష్మం వి బాధస ఉగ్రో మధ్యమశీరివ ||౪||


నైనం ప్రాప్నోతి శపథో న కృత్యా నాభిశోచనమ్ |

నైనం విష్కన్ధమశ్నుతే యస్త్వా బిభర్త్యాఞ్జన ||౫||


అసన్మన్త్రాద్దుష్వప్న్యాద్దుష్కృతాచ్ఛమలాదుత |

దుర్హార్దశ్చక్షుషో ఘోరాత్తస్మాన్నః పాహ్యాఞ్జన ||౬||


ఇదం విద్వానాఞ్జన సత్యం వక్ష్యామి నానృతమ్ |

సనేయమశ్వం గామహమాత్మానం తవ పూరుష ||౭||


త్రయో దాసా ఆఞ్జనస్య తక్మా బలాస ఆదహిః |

వర్షిష్ఠః పర్వతానాం త్రికకున్నామ తే పితా ||౮||


యదాఞ్జనం త్రైకకుదమ్జాతం హిమవతస్పరి |

యాతూంశ్చ సర్వాఞ్జమ్భయత్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః ||౯||


యది వాసి త్రైకకుదం యది యామునముచ్యసే |

ఉభే తే భద్రే నామ్నీ తాభ్యాం నః పాహ్యాఞ్జన ||౧౦||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 10[మార్చు]

వాతాజ్జాతో అన్తరిక్షాద్విద్యుతో జ్యోతిషస్పరి |

స నో హిరణ్యజాః శఙ్ఖః కృశనః పాత్వంహసః ||౧||


యో అగ్రతో రోచనానాం సముద్రాదధి జజ్ఞిషే |

శఙ్ఖేన హత్వా రక్షాంస్యత్త్రిణో వి షహామహే ||౨||


శఙ్ఖేనామీవామమతిం శఙ్ఖేనోత సదాన్వాః |

శఙ్ఖో నో విశ్వభేషజః కృశనః పాత్వంహసః ||౩||


దివి జాతః సముద్రజః సిన్ధుతస్పర్యాభృతః |

స నో హిరణ్యజాః శఙ్ఖ ఆయుష్ప్రతరణో మణిః ||౪||


సముద్రాజ్జాతో మణిర్వృత్రాజ్జాతో దివాకరః |

సో అస్మాన్త్సర్వతః పాతు హేత్యా దేవాసురేభ్యః ||౫||


హిరణ్యానామేకో ऽసి సోమాత్త్వమధి జజ్ఞిషే |

రథే త్వమసి దర్శత ఇషుధౌ రోచనస్త్వం ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ ||౬||


దేవానామస్థి కృశనం బభూవ తదాత్మన్వచ్చరత్యప్స్వ౧న్తః |

తత్తే బధ్నామ్యాయుషే వర్చసే బలాయ దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ కార్శనస్త్వాభి రక్షతు ||౭||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము