అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 1[మార్చు]

బ్రహ్మ జజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్వి సీమతః సురుచో వేన ఆవః |

స బుధ్న్యా ఉపమా అస్య విష్ఠాః సతశ్చ యోనిమసతశ్చ వి వః ||౧||


ఇయం పిత్ర్యా రాష్ట్ర్యేత్వగ్రే ప్రథమాయ జనుషే భువనేష్ఠాః |

తస్మా ఏతం సురుచం హ్వారమహ్యం ఘర్మం శ్రీణన్తు ప్రథమాయ ధాస్యవే ||౨||


ప్ర యో జజ్ఞే విద్వానస్య బన్ధుర్విశ్వా దేవానాం జనిమా వివక్తి |

బ్రహ్మ బ్రహ్మణ ఉజ్జభార మధ్యాన్నిచైరుచ్చైః స్వధా అభి ప్ర తస్థౌ ||౩||


స హి విదః స పృథివ్యా ఋతస్థా మహీ క్షేమం రోదసీ అస్కభాయత్ |

మహాన్మహీ అస్కభాయద్వి జాతో ద్యాం సద్మ పార్థివం చ రజః ||౪||


స భుధ్న్యాదాష్ట్ర జనుషో ऽభ్యగ్రమ్బృహస్పతిర్దేవతా తస్య సమ్రాట్ |

అహర్యచ్ఛుక్రం జ్యోతిషో జనిష్టాథ ద్యుమన్తో వి వసన్తు విప్రాః ||౫||


నూనం తదస్య కావ్యో హినోతి మహో దేవస్య పూర్వ్యస్య ధామ |

ఏష జజ్ఞే బహుభిః సాకమిత్థా పూర్వే అర్ధే విషితే ససన్ను ||౬||


యో ऽథర్వాణం పితరం దేవబన్ధుం బృహస్పతిం నమసావ చ గఛాత్ |

త్వం విశ్వేషాం జనితా యథాసః కవిర్దేవో న దభాయత్స్వధావాన్ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 2[మార్చు]

య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవాః |

యో౩ ऽస్యేశే ద్విపదో యశ్చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౧||


యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైకో రాజా జగతో బభూవ |

యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౨||


యం క్రన్దసీ అవతశ్చస్కభానే భియసానే రోదసీ అహ్వయేథామ్ |

యస్యాసౌ పన్థా రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౩||


యస్య ద్యౌరుర్వీ పృథివీ చ మహీ యస్యాద ఉర్వన్తరిక్షమ్ |

యస్యాసౌ సూరో వితతో మహిత్వా కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౪||


యస్య విశ్వే హిమవన్తో మహిత్వా సముద్రే యస్య రసామిదాహుః |

ఇమాశ్చ ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౫||


ఆపో అగ్రే విశ్వమావన్గర్భం దధానా అమృతా ఋతజ్ఞాః |

యాసు దేవీష్వధి దేవ ఆసీత్కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౬||


హిరణ్యగర్భః సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ |

స దాధార పృథివీముత ద్యాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౭||


ఆపో వత్సం జనయన్తీర్గర్భమగ్రే సమైరయన్ |

తస్యోత జాయమానస్యోల్బ ఆసీద్ధిరణ్యయః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 3[మార్చు]

ఉదితస్త్రయో అక్రమన్వ్యాఘ్రః పురుషో వృకః |

హిరుగ్ఘి యన్తి సిన్ధవో హిరుగ్దేవో వనస్పతిర్హిరుఙ్నమన్తు శత్రవః ||౧||


పరేణైతు పథా వృకః పరమేణోత తస్కరః |

పరేణ దత్వతీ రజ్జుః పరేణాఘాయురర్షతు ||౨||


అక్ష్యౌ చ తే ముఖం చ తే వ్యాఘ్ర జమ్భయామసి |

ఆత్సర్వాన్వింశతిం నఖాన్ ||౩||


వ్యాఘ్రం దత్వతాం వయం ప్రథమం జమ్భయామసి |

ఆదు ష్టేనమథో అహిం యాతుధానమథో వృకమ్ ||౪||


యో అద్య స్తేన ఆయతి స సంపిష్టో అపాయతి |

పథామపధ్వంసేనైత్విన్ద్రో వజ్రేణ హన్తు తమ్ ||౫||


మూర్ణా మృగస్య దన్తా అపిశీర్ణా ఉ పృష్టయః |

నిమ్రుక్తే గోధా భవతు నీచాయచ్ఛశయుర్మృగః ||౬||


యత్సంయమో న వి యమో వి యమో యన్న సంయమః |

ఇన్ద్రజాహ్సోమజా ఆథర్వణమసి వ్యాఘ్రజమ్భనమ్ ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 4[మార్చు]

యామ్త్వా గన్ధర్వో అఖనద్వరుణాయ మృతభ్రజే |

తాం త్వా వయం ఖనామస్యోషధిం శేపహర్షణీమ్ ||౧||


ఉదుషా ఉదు సూర్య ఉదిదం మామకం వచః |

ఉదేజతు ప్రజాపతిర్వృషా శుష్మేణ వాజినా ||౨||


యథా స్మ తే విరోహతో ऽభితప్తమివానతి |

తతస్తే శుష్మవత్తరమియం కృణోత్వోషధిః ||౩||


ఉచ్ఛుష్మౌషధీనాం సారా ఋషభాణామ్ |

సం పుంసామిన్ద్ర వృష్ణ్యమస్మిన్ధేహి తనూవశిన్ ||౪||


అపాం రసః ప్రథమజో ऽథో వనస్పతీనామ్ |

ఉత సోమస్య భ్రాతాస్యుతార్శమసి వృష్ణ్యమ్ ||౫||


అద్యాగ్నే అద్య సవితరద్య దేవి సరస్వతి |

అద్యాస్య బ్రహ్మణస్పతే ధనురివా తానయా పసః ||౬||


ఆహం తనోమి తే పసో అధి జ్యామివ ధన్వని |

క్రమస్వర్శ ఇవ రోహితమనవగ్లాయతా సదా ||౭||


అశ్వస్యాశ్వతరస్యాజస్య పేత్వస్య చ |

అథ ఋషభస్య యే వాజాస్తానస్మిన్ధేహి తనూవశిన్ ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 4 - సూక్తము 5[మార్చు]

సహస్రశృఙ్గో వృషభో యః సముద్రాదుదాచరత్ |

తేనా సహస్యేనా వయం ని జనాన్త్స్వాపయామసి ||౧||


న భూమిం వాతో అతి వాతి నాతి పశ్యతి కశ్చన |

స్త్రియశ్చ సర్వాః స్వాపయ శునశ్చేన్ద్రసఖా చరన్ ||౨||


ప్రోష్ఠేశయాస్తల్పేశయా నారీర్యా వహ్యశీవరీః |

స్త్రియో యాః పుణ్యగన్ధయస్తాః సర్వాః స్వాపయామసి ||౩||


ఏజదేజదజగ్రభం చక్షుః ప్రాణమజగ్రభమ్ |

అఙ్గాన్యజగ్రభం సర్వా రాత్రీణామతిశర్వరే ||౪||


య ఆస్తే యశ్చరతి యశ్చ తిష్ఠన్విపశ్యతి |

తేషాం సం దధ్మో అక్షీణి యథేదం హర్మ్యం తథా ||౫||


స్వప్తు మాతా స్వప్తు పితా స్వప్తు శ్వా స్వప్తు విశ్పతిః |

స్వపన్త్వస్యై జ్ఞాతయః స్వప్త్వయమభితో జనః ||౬||


స్వప్న స్వప్నాభికరణేన సర్వం ని స్వాపయా జనమ్ |

ఓత్సూర్యమన్యాన్త్స్వాపయావ్యుషం జాగృతాదహమిన్ద్ర ఇవారిష్టో అక్షితః ||౭||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము