అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 26 నుండి 31 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తములు 26 నుండి 31 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 26[మార్చు]

యే౩ ऽస్యాం స్థ ప్రాచ్యాం దిశి హేతయో నామ దేవాస్తేషాం వో అగ్నిరిషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౧||


యే౩ ऽస్యాం స్థ దక్షిణాయాం దిశ్యవిష్యవో నామ దేవాస్తేషాం వః కామ ఇషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౨||


యే౩ ऽస్యాం స్థ ప్రతీచ్యాం దిశి వైరాజా నామ దేవాస్తేషాం వ ఆప ఇషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౩||


యే౩ ऽస్యాం స్థోదీచ్యాం దిశి ప్రవిధ్యన్తో నామ దేవాస్తేషాం వో వాత ఇషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౪||


యే౩ ऽస్యాం స్థ ధ్రువాయాం దిశి నిలిమ్పా నామ దేవాస్తేషాం వ ఓషధీరిషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౫||


యే౩ ऽస్యాం స్థోర్ధ్వాయాం దిశ్యవస్వన్తో నామ దేవాస్తేషాం వో బృహస్పతిరిషవః |

తే నో మృడత తే నో ऽధి బ్రూత తేభ్యో వో నమస్తేభ్యో వః స్వాహా ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 27[మార్చు]

ప్రాచీ దిగగ్నిరధిపతిరసితో రక్షితాదిత్యా ఇషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౧||


దక్షిణా దిగిన్ద్రో ऽధిపతిస్తిరశ్చిరాజీ రక్షితా పితర ఇషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౨||


ప్రతీచీ దిగ్వరుణో ऽధిపతిః పృదాకూ రక్షితాన్నమిషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౩||


ఉదీచీ దిక్సోమో ऽధిపతిః స్వజో రక్షితాశనిరిషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౪||


ధ్రువా దిగ్విష్ణురధిపతిః కల్మాషగ్రీవో రక్షితా వీరుధ ఇషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయమ్ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౫||


ఊర్ధ్వా దిగ్బృహస్పతిరధిపతిః శ్విత్రో రక్షితా వర్షమిషవః |

తేభ్యో నమో ऽధిపతిభ్యో నమో రక్షితృభ్యో నమ ఇషుభ్యో నమ ఏభ్యో అస్తు |

యో౩ ऽస్మాన్ద్వేష్టి యం వయం ద్విష్మస్తం వో జమ్భే దధ్మః ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 28[మార్చు]

ఏకైకయైషా సృష్ట్యా సం బభూవ యత్ర గా అసృజన్త భూతకృతో విశ్వరూపాః |

యత్ర విజాయతే యమిన్యపర్తుః సా పశూన్క్షిణాతి రిపతీ రుశతీ ||౧||


ఏషా పశూన్త్సం క్షిణాతి క్రవ్యాద్భూత్వా వ్యద్వరీ |

ఉతైనాం బ్రహ్మణే దద్యాత్తథా స్యోనా శివా స్యాత్ ||౨||


శివా భవ పురుషేభ్యో గోభ్యో అశ్వేభ్యః శివా |

శివాస్మై సర్వస్మై క్షేత్రాయ శివా న ఇహైధి ||౩||


ఇహ పుష్టిరిహ రస ఇహ సహస్రసాతమా భవ |

పశూన్యమిని పోషయ ||౪||


యత్రా సుహార్దః సుకృతో మదన్తి విహాయ రోగం తన్వ౧ః స్వాయాహ్ |

తం లోకం యమిన్యభిసంబభూవ సా నో మా హింసీత్పురుషాన్పశూంశ్చ ||౫||


యత్రా సుహార్దాం సుకృతామగ్నిహోత్రహుతామ్యత్ర లోకః |

తం లోకం యమిన్యభిసంబభూవ సా నో మా హింసీత్పురుషాన్పశూంశ్చ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 29[మార్చు]

యద్రాజానో విభజన్త ఇష్టాపూర్తస్య షోడశమ్యమస్యామీ సభాసదః |

అవిస్తస్మాత్ప్ర ముఞ్చతి దత్తః శితిపాత్స్వధా ||౧||


సర్వాన్కామాన్పూరయత్యాభవన్ప్రభవన్భవన్ |

ఆకూతిప్రో ऽవిర్దత్తః శితిపాన్న్నోప దస్యతి ||౨||


యో దదాతి శితిపాదమవిం లోకేన సంమితమ్ |

స నాకమభ్యారోహతి యత్ర శుల్కో న క్రియతే అబలేన బలీయసే ||౩||


పఞ్చాపూపం శితిపాదమవిం లోకేన సంమితమ్ |

ప్రదాతోప జీవతి పితౄణాం లోకే ऽక్షితమ్ ||౪||


పఞ్చాపూపం శితిపాదమవిం లోకేన సంమితమ్ |

ప్రదాతోప జీవతి సూర్యామాసయోరక్షితమ్ ||౫||


ఇరేవ నోప దస్యతి సముద్ర ఇవ పయో మహత్ |

దేవౌ సవాసినావివ శితిపాన్నోప దస్యతి ||౬||


క ఇదం కస్మా అదాత్కామః కామాయాదాత్ |

కామో దాతా కామః ప్రతిగ్రహీతా కామః సముద్రమా వివేశ |

కామేన త్వా ప్రతి గృహ్నామి కామైతత్తే ||౭||


భూమిష్ట్వా ప్రతి గృహ్ణాత్వన్తరిక్షమిదం మహత్ |

మాహం ప్రాణేన మాత్మనా మా ప్రజయా ప్రతిగృహ్య వి రాధిషి ||౮||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 30[మార్చు]

సహృదయం సాంమనస్యమవిద్వేషం కృణోమి వః |

అన్యో అన్యమభి హర్యత వత్సం జాతమివాఘ్న్యా ||౧||


అనువ్రతః పితుః పుత్రో మాత్రా భవతు సంమనాః |

జాయా పత్యే మధుమతీం వాచం వదతు శన్తివామ్ ||౨||


మా భ్రాతా భ్రాతరం ద్విక్షన్మా స్వసారముత స్వసా |

సమ్యఞ్చః సవ్రతా భూత్వా వాచం వదత భద్రయా ||౩||


యేన దేవా న వియన్తి నో చ విద్విషతే మిథః |

తత్కృణ్మో బ్రహ్మ వో గృహే సంజ్ఞానం పురుషేభ్యః ||౪||


జ్యాయస్వన్తశ్చిత్తినో మా వి యౌష్ట సంరాధయన్తః సధురాశ్చరన్తః |

అన్యో అన్యస్మై వల్గు వదన్త ఏత సధ్రీచీనాన్వః సంమనసస్క్ర్ణోమి ||౫||


సమానీ ప్రపా సహ వో ऽన్నభాగః సమానే యోక్త్రే సహ వో యునజ్మి |

సమ్యఞ్చో ऽగ్నిం సపర్యతారా నాభిమివాభితః ||౬||


సధ్రీచీనాన్వః సంమనసస్కృణోమ్యేకశ్నుష్టీన్త్సంవననేన సర్వాన్ |

దేవా ఇవామృతం రక్షమాణాః సాయంప్రాతః సౌమనసో వో అస్తు ||౭||


అధర్వణవేదము - కాండము 3 - సూక్తము 31[మార్చు]

వి దేవా జరసావృతన్వి త్వమగ్నే అరాత్యా |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౧||


వ్యార్త్యా పవమానో వి శక్రః పాపకృత్యయా |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౨||


వి గ్రామ్యాః పశవ ఆరణ్యైర్వ్యాపస్తృష్ణయాసరన్ |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౩||


వీ౩ మే ద్యావాపృథివీ ఇతో వి పన్థానో దిశందిశమ్ |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౪||


త్వష్టా దుహిత్రే వహతుం యునక్తీతీదం విశ్వం భువనం వి యాతి |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౫||


అగ్నిః ప్రాణాన్త్సం దధాతి చన్ద్రః ప్రాణేన సంహితః |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౬||


ప్రాణేన విశ్వతోవీర్యం దేవాః సూర్యం సమైరయన్ |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౭||


ఆయుష్మతామాయుష్కృతాం ప్రాణేన జీవ మా మృథాః |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౮||


ప్రాణేన ప్రాణతాం ప్రాణేహైవ భవ మా మృథాః |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౯||


ఉదాయుషా సమాయుషోదోషధీనాం రసేన |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౧౦||


ఆ పర్జన్యస్య వృష్ట్యోదస్థామామృతా వయమ్ |

వ్య౧హం సర్వేణ పాప్మనా వి యక్ష్మేణ సమాయుషా ||౧౧||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము